Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

TÜTÜN KONTROLÜ (HEKİM)

Slaytların tanımlamaları :

1 . Sunu başlığını gösteren slayt
2 . Sunu akışını gösteren slayt
3 . Sigara bağımlılığının ulusal ve küresel çaptaki yaygınlığı ve mortalite sonuçlarını
tanımlayan bu slaydın en önemli bölümü söz konusu verilerin “Ulusal Tütün Kontrol Programı Genelgesi”ne
dayanmasıdır. Çünkü 2006 tarihinde yayınlanan bu genelge ile, Türkiye Cumhuriyeti tütün bağımlılığının
ölümcül sonuçlarını ilk kez resmen kabul etmiştir.
4 . Sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinin yıllar içerisindeki tüketimini gösteren bir slayttır.
Bu slaytta 1960’lardan sonra ABD’nin tütün kontrol mücadelesine gösterdiği önem ve bunun olumlu
sonuçlarına dikkat çekilebilir.
5 . Bu slayt sigara bağımlılığının ekonomi politik yönünü göstermektedir. ta görülen harita
dünyadaki elektrik kullanım oranlarını göstermektedir. Bilindiği üzere elektrik kullanımı zenginlik ölçüsüdür.
Bu açıdan harita incelenirse Kuzey Amerika’nın doğu kıyısı, Batı Avrupa, Japonya, Çin’in doğu kıyıları ve
Hindistan’ın kuzeyinde sınırlı bir bölgede yoğun elektrik kullanımı görülmektedir. Bir başka ifade ile bu
bölgeler (özellikle Kuzey Amerika ve Japonya) küreselleşen dünyada ekonomik varlıklarını dünyanın diğer
bölgelerine göre daha fazla arttırabilen bölgelerdir. Bir başka ifade ile bu veriler küreselleşmenin, dünyadaki
eşitsizliği derinleştirdiğini kanıtlamaktadır. Aynı slaytta yer alan dünyadaki sigara kullanım oranları
incelendiğinde ekonomik olarak gelişmiş bölgelerde yaşayan insanların, gelişmekte olan ülkelerde
yaşayanlara göre çok daha az oranda sigara kullandığını göstermektedir. Bu veriler ışığında ülkenin
zenginliği ile sigara bağımlılığının negatif korele olduğu belirtilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki dünyanın önde
gelen tütün şirketleri, elektrik kullanımının fazla olduğu bu gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Gelişmiş ülkeler,
gelişmekte olan ülkelerin aksine tütün kontrolü konusunda ülkelerinde takındıkları tavizsiz tutumun sonucu
olarak, kendi ülkelerinde kurulu sigara şirketlerinin ürettikleri tütün ürünlerini, dünyanın daha yoksul
ülkelerinde yerli partnerler yaratmak suretiyle o bölgelere ihraç edilmesini sağlamışlardır. Türkiye, gelişmekte
olan bir ülke olarak, -Türkiye’deki yerli partnerlerin de katkısıyla- bu ulusüstü şirketlerin önemli miktarda
ekonomik kazanç sağladığı bir pazar haline getirilmiştir.
6 . Tütüne bağlı ölüm oranlarını gösteren bu slaytta ölümlerin, gelişmiş ülkelerden ziyade
ağırlıkla gelişmekte olan ülkelerde yaşanacağına dikkat edilmelidir. Bunun nedeni bir önceki slaytta
tanımlanan küresel ekonomik ortamdır.
7 . Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan tütün kontrolü politikaları ile aktif içiciliğin zaman
içerisinde azaldığı vurgulanmaktadır.
8 . Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan tütün kontrolü politikaları ile pasif içiciliğin zaman
içerisinde azaldığı vurgulanmaktadır.
9 . ABD’de uygulanan tütün kontrolü politikaları ile çevresel tütün dumanına maruziyetin
zaman içerisinde azaldığı vurgulanmaktadır.
10 . Dünyada en çok sigara içen nüfusun olduğu ülkelerin sıralamasının verildiği bu slaytta
dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında Türkiye’nin de olduğu vurgulanmıştır.
11 . Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri ışığında, Türkiye’de hem gençlerin hem de erişkinlerin çok
yüksek oranda tütün bağımlılığına sahip olduğu belirtilmektedir.
12 . Dünya Sağlık Örgütü’nün 31 Mayıs 2008 vurgusu olan “Tütünsüz Gençlik”e vurgu
yapılmaktadır. Bir önceki slaydın verileri hatırlandığında, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yılki sloganının
ülkemiz açısından önemli daha iyi anlaşılmaktadır.
13 . Bu slaytta, uygulanan etkin tütün kontrol politikasına rağmen Avrupa Birliği’nde de gençliğin
(özellikle kadınların) tütün endüstrisinin asıl hedefi olduğu görülmektedir. Bu veriler ışığında kadınların
özellikle ekonomik özgürlüğe kavuştuğu anda, erkekler karşısında kendilerini kanıtlamanın bir yolu olarak
erkek egemen alışkanlıklara kapıldıkları ve bu bağlamda tütün alışkanlığı edindiklerinin altı çizilmelidir.
14 . Türkiye’de sigara başlama yaşının 12’nin altına düştüğünü gösteren bu slayt, Türkiye’de de
tütün endüstrisinin hedef grubunun adölesanlar olduğunu göstermektedir.
15 . Türkiye’de öğrenciler arasında sigara alışkanlığının ve pasif maruziyetin kabul edilemez
orandaki yüksekliği gösterilmektedir.
16 . Sigara bağımlılığının zenginlik, eğitim ve yaş ile negatif korele olduğu gösterilmektedir. Bu
veriler bir ülkedeki tütün kontrol programına gelir dağılım dengesizliği ve eğitim parametrelerini de
kapsamına dahil etmesi gerektiğini göstermektedir.
17 . Tütünün sağlık üzerindeki olumsuz etkisi oksijen konsantratörüne bağlı yaşamak zorunda
kalan bir KOAH hastası ile tütünün vasküler yataktaki sonuçları nedeni ile amputasyon olmuş Red-Kit imajı
ile vurgulanmaktadır.
18 . Tütün ürünlerinin içerisindeki maddelerin zaman içerisindeki artışı, çevresel sigara
dumanına gaz maskeleri dışında bir önlem olmadan önlenemeyeceğini vurgulayan bir fotoğraf eşliğinde
sunulmaktadır.
19 . Dünyada ölüme yol açan 8 nedenin 6’sının tütün bağımlılığına sekonder olduğu
vurgulanmaktadır.
20 . Tütün bağımlılığının erişkinlerde yol açtığı kanser ve kronik hastalıklar gösterilmektedir.
21 . Çevresel tütün dumanının çocuk ve erişkinlerde yol açtığı hastalıklar gösterilmektedir.
22 . Japonya sokaklarında sigara içilmemesi için eylem yapan çocuklar gösterilmektedir. Bu
haber ışığında gelişmiş bir ülke olarak Japonya’da çocukların bile tütün kontrolü için çaba sarf ettikleri
vurgulanmaktadır.
23 . ”Tütün Kontrolü” konusuna giriş slaydıdır. Türkiye’de tütün kontrolünün en önemli ayağı
olan 5727 sayılı kanuna vurgu yapılmaktadır.
24 . Tütün kontrolünün basamakları tanımlanmıştır.
25 . Tütün kontrolünde etkinliği kanıtlanmış politikalar sıralanmaktadır.
26 . Etkin kontrol politikalarından birisi olan “yüksek fiyat”ı sağlayan vergilerin tüketim üzerindeki
kısıtlayıcı etkisi gösterilmektedir.
27 . Kıta Avrupa’sındaki ülkelerde satılan sigaraların avro bazlı fiyatları gösterilmektedir. İrlanda,
İngiltere ve İskandinav ülkeleri gibi etkin tütün kontrolü uygulayan ülkelerde sigara satış fiyatının 6,5-8 avro
olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye’de sigara satış fiyatlarının oldukça düşük olduğu (1,5-2 avro)
görülmektedir.
28 . Dünyada yıllar içerisinde artan sigara üretimi bilgisini gösteren bu slayt ile, Dünya Sağlık
Örgütü’nün tüm dünya ülkelerine uygulaması önerdiği tütün kontrol politikaların gerekliliği vurgulanmaktadır.
29 . Dünyada tütünün hangi şirketlerin tarafından üretildiği gösterilmektedir (Konu hakkında
detaylı bilgi 5 numaralı slayt açıklamasında paylaşılmıştır).
30 . Yıllar içerisinde filmlerdeki sigara reklamının artışı vurgulanmaktadır. Bu veri 5727 sayılı
yeni yasadaki katı reklam yasaklarının gerekçesini göstermektedir.
31 . Televizyonda tütün ürünleri hakkında yayınlanan reklamları sonlandırmanın tütün tüketimini
azaltıcı etkisi gösterilmektedir.
32 . “Aslan Oğlum Benim” sloganı ile sigara ile ataerkilliğin ve erkek egemen sistemin ilişkisi
vurgulanmaktadır.
33 . Sigara içiminin erkekte ereksiyon sorununa neden olduğu gösterilerek, sigara ile ataerkillik
ve erkek egemen sistem arasındaki ilişkinin bilimsel olarak doğru olmadığı belirtilmektedir.
34 . Tütün endüstrisinin bir başka hedef grubunun çocuklar olduğunu ve çocukların seveceği
puzzle tipi oyunlarla dolaylı olarak tütün reklamı yapıldığını göstermektedir.
35 . Bir sigara şirketi satış temsilcisinin itirafı verilen bu slaytta dünya genelinde şirket
politikalarının inan yaşamına yeğ tutulduğu vurgulanmaktadır.
36 . TEKEL Genel Müdürü’nün sözleri ışığında TEKEL’in özeleştirmesinin sakıncaları ve tütün
kontrolünün aslında emperyal sistemle mücadele olduğunun altı çizilmektedir.
37 . ”Türkiye’de Kontrol” konusuna giriş slaydıdır. Türkiye’de tütün kontrolünün önemli
bileşenlerden birisi olan Türk Toraks Derneği’ne vurgu yapılmaktadır.
38 . Türkiye’de yıllar içerisinde azalan tütün üretimi gösterilmektedir. Bu veri tütün üretiminin
liberalize edilmesinin Türkiye’deki tütün üreticileri açısından olumsuz bir sonuca yol açtığını göstermektedir.
Ayrıca tütün endüstrisinin, Türkiye’de uygulanacak etkin tütün kontrol politikasının Türkiye’nin tütün üreticileri
açısından olumuz bir sonuca yol açmayacağını göstermektedir. Çünkü Türkiye’nin tütün üretimi zaten yıllar
içerisinde azalmıştır.
39 . Bir önceki slaydın aksine Türkiye’nin sigara tüketimin 2000 yılına kadar arttığını
göstermektedir. Bu veri tütün üretiminin devlet/kamu tekelinden çıkartılarak liberalize edilmesinin tütün
üreticilerinin aksine tütün endüstrisi açısından tüketimi körükleyerek olumlu bir sonuca yol açtığını
göstermektedir.
40 . 2000’li yıllardan sonra Türkiye’deki sigara tüketiminin bir platoya ulaştığı gösterilmektedir.
Bu veri ışığında 2000’li yıllardan sonra bu platonun neden oluştuğu sorusu oluşturulabilir.
41 . Bir önceki slaytta oluşan sorunun yanıtı gösterilmektedir. 2000’lere kadar tütün üretimin
liberalize edilmesinin tüketimi arttırdığı, 2000’li yıllardan sonra ise uygulamada oldukça sorunları olsa dahi
kabul edilen 4207 sayılı yasanın frenleyici etkisi görülmektedir.
42 . Tütün bağımlılığının ülke ekonomisindeki yeri vurgulanmaktadır.
43 . Tütün bağımlılığının bireyin aile bütçesindeki yeri ve bu bağımlılığının sonucu “Marlboro
Country”nin ölümü gösteren fotoğrafı ile verilmektedir.
44 . Türkiye’de tütün kontrolü çerçevesinde yasallaşan ilk önemli yasa (4207 sayılı Kanun)
gösterilmektedir.
45 . Türkiye’de tütün kontrolü çerçevesinde bugüne kadar kısmi de olsa olumlu etki sağlayan
“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” gösterilmektedir.
46 . Türkiye’de tütün kontrolü çerçevesinde önemli bir tarihsel adım olan “Tütün Kontrolü
Çerçeve Sözleşmesi” gösterilmektedir.
47 . “Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi”nin bir gereği olarak kabul edilen “Ulusal Tütün Kontrol
Programı” gösterilmektedir.
48 . Yukarıda sıralanan slaytlardan da görüleceği üzere 1990’lı yıllardan süregelen bir çabanın
son karşılığı olarak 19 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yasa (5727 sayılı Kanun)
gösterilmektedir.
49 . Tütün yaprağından imal edilmiş her madde (enfiye, pipo, Maraş otu, vs) 5727 sayılı
Kanun’un hükümleri kapsamına alındığını göstermektedir.
50 . 1996’da kabul edilen yasa ile 2008’deki yeni yasayı karşılaştırmaktadır. Bu karşılaştırma
ışığında yeni yasanın eskisinden farklı olarak tütün kontrolünü hedeflediği, gelecek nesilleri koruma altına
aldığı ve temiz hava solumayı amaçladığı vurgulanmaktadır.
51 . Tütün kontrolünde yasaklarının tütün kullanımında önemli bir azalmaya yol açtığı
gösterilmektedir.
52 . 2008’de kabul edilen 5727 sayılı Kanun hükümleri gereğince tütün tüketimine getirilen
yasaklar gösterilmektedir.
53 . 1996’da kabul edilen yasa ile 2008’deki yeni yasayı karşılaştırmaktadır. Bu karşılaştırma
ışığında yeni yasanın eskisinden farklı olarak daha yaygın tütün tüketim yasaklarına sahip olduğu
vurgulanmaktadır.
54 . 1996’da kabul edilen yasa ile 2008’deki yeni yasayı karşılaştırmaktadır. Bu karşılaştırma
ışığında yeni yasanın eskisinden farklı olarak çok daha az oranda tütün kullanımına olanak tanıdığı ve
istisnai bu hallerde de pasif içicilerin korunmasını temel şart olarak kayıt altına aldığı vurgulanmaktadır.
55 . Dünyada benzer yasaklara ülkelerin verdiği destek gösterilmektedir. Bu veri tütün
endüstrisinin kasıtlı olarak gündeme getirdiği “bu yasanın hükümlerinin ağırlığı nedeniyle uygulanamayacağı”
spekülasyonuna yanıt vermektedir.
56 . 5727 sayılı yasanın koruyucu önemleri toplu olarak gösterilmektedir.
57 . 5727 sayılı yasanın koruyucu önemleri firmalar yönünden özetlenmektedir.
58 . 5727 sayılı yasanın koruyucu önemleri satıcılar yönünden özetlenmektedir.
59 . 5727 sayılı yasa ile tütün kontrolünün sağlanması konusunda yer alan hükümler
özetlenmektedir.
60 . 5727 sayılı yasa ile tütün kontrolünün sağlanması konusunda yer alan hükümler
özetlenmektedir.
61 . 5727 sayılı yasa ile tütün kontrolünün sağlanması konusunda yer alan hükümler
özetlenmektedir.
62 . 5727 sayılı yasa bünyesinde yer alan ceza hükümleri gösterilmektedir.
63 . 5727 sayılı yasa gereğince yasakların ihlaline karşı kimlerin, nasıl bir önlem alacağı
gösterilmektedir.
64 . 5727 sayılı yasa gereğince yasakların ihlali halinde ödenecek cezalar gösterilmektedir.
65 . 5727 sayılı yasa gereğince ceza vermeye yetkili kurumlar gösterilmektedir.
66 . Benzer bir yasanın İngiltere’de uygulaması konusunda hazırlanmış bilgilendirme mesajı
gösterilmektedir.
67 . 5727 sayılı yasa gereğince yasakların ihlaline karşı yaptırımlar uygulayacak yetkili kurum
olan TAPDK’ye ulaşılacak web sayfası gösterilmektedir.
68 . Yasakların ihlaline karşı yaptırımlar uygulama yetkisi bulunan Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na ulaşılabilecek web sayfası gösterilmektedir.
69 . Doktorlar başta olmak üzere toplumda rol model olabilecek kimi meslek gruplarının tütün
bağımlılık oranları verilerek, bu meslek gruplarının özeleştiri yapması gerektiği vurgulanmaktadır.
70 . Doktorların tütün savaşımında diğer meslek gruplarından farklı olan avantajlı yönleri
gösterilmektedir.
71 . Her bir hekimin tütün bağımlılığı konusunda vermesi gerektiği mücadelenin nedenleri
vurgulanmaktadır.
72 . Doktorların üstlenmesi gereken kişisel ve politik rolleri tanımlanmaktadır.
73 . Sigara bırakma konusunda doktorun sigara içen her bireye yapacağı sigara bırakma
tavsiyesinin inkar edilemez rolü gösterilmektedir.
74 . “5Ö” başlığı altında her bir hekimin sigara içen bireyler için izlemesi gereken yol
gösterilmektedir.
75 . Hekimlerin tütün kontrolünde öncü rol oynaması gereken il tütün kontrol kurullarının
önerilen yapılanması gösterilmektedir.
76 . Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesinin 19 Mayıs ve 31 Mayıs 2008 tarihleri için hazırladığı
afişler gösterilerek Türkiye’nin artık yeni bir döneme girdiği vurgulanmaktadır.


Ekli dosyayı görmek için tıklayın. (7258 Kb)

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax in the uk where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml https://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax in the uk where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml https://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax dt 400 mg disperse olabilen 5 tablet where to buy suprax

800 gambler

350,000 problem gamblers www.800gambl0er.org 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers www.800gambl0er.org 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers https://www.800gambler.org/ 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers new jersey council on compulsive gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers compulsive gambling. 1-800-gambler®

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin usa buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin usa buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin 250mg

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy biaxin 500mg buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy biaxin 500mg buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin ordering clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 buy clarithromycin tablets

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy biaxin australia clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=54&qq=buyclarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin clarithromycin reviews clarithromycin buy

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin uk buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin no prescription buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin uk buying biaxin

abortion pill online

where to buy abortion pill buy abortion pills online abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill where can you buy the abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill buy online where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pills where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pills where can you buy the abortion pill

cytotec abortion

abortion pill prescription where can i buy abortion pills pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription https://www.cengage.co.in/content/about-us pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription where can i buy abortion pills pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription order abortion pill online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription buy abortion pill online pill for abortion online

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk free viagra sample viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk buy viagra online without prescription viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk free viagra sample viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk buy viagra online without prescription viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples cialis vs kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative https://www.cengage.co.in/content/copyright-notice discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly reviews discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

get amoxil

amoxil uk generic amoxil online buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil prescription buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk generic amoxil online buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk https://www.cengage.co.in/content/academic-professional buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk generic amoxil online buy cheap amoxicillin

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work get discount synthroid online free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work https://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work https://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching free thyroxine sample

laxative online uk

generic laxative online get laxative online where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online women does bisacodyl work where to buy bisacodyl online

ampicillin for sale

principen prescription https://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription buy cheap principen online uk buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription buy cheap principen online uk buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription buy principen on the internet buy ampicillin las vegas

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill buy online online purchase abortion pill

buy biaxin online

discount clarithromycin buy clarithromycin tablets purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy biaxin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy clarithromycin without prescription purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy biaxin purchase clarithromycin

cipro online uk

get ciprofloxacin purchase ciprofloxacin online female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 female free sample cipro

photos clindamycin

buy cleocin online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent alternative to dexone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent buy dexamethasone las vegas free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent alternative to dexone free dexamethasone sample

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online Cefadroxil prescription buy how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href alternative to cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href order vantin online purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href get discount vantin online purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin mail order cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

abortion pills

how to order the abortion pill online buy abortion pills online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online https://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online https://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 medical abortion pill online

buy keflex online safe

generic keflex sale buy cephalexin las vegas get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale women does keflex work get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale https://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 get discount keflex online

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale get chloromycetin get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale get chloromycetin get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale get chloromycetin get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house cytotec abortion pill buy online how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 how to order the abortion pill online

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk natural augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk women does clavulanate work clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 clavulanate without prescription