Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

TÜTÜN SORUNU VE KONTROLÜ (HALK)

TÜTÜN SORUNU VE KONTROLÜ (HALK)
Slaytların tanımlamaları:


1 . Sunu başlığını gösteren slayt
2 . Sunu akışını gösteren slayt
3 . Sigara bağımlılığının ulusal ve küresel çaptaki yaygınlığı ve mortalite sonuçlarını
tanımlayan bu slaydın en önemli bölümü söz konusu verilerin “Ulusal Tütün Kontrol Programı Genelgesi”ne
dayanmasıdır. Çünkü 2006 tarihinde yayınlanan bu genelge ile, Türkiye Cumhuriyeti tütün bağımlılığının
ölümcül sonuçlarını ilk kez resmen kabul etmiştir.
4 . Bu slayt sigara bağımlılığının ekonomi politik yönünü göstermektedir. ta görülen harita
dünyadaki elektrik kullanım oranlarını göstermektedir. Bilindiği üzere elektrik kullanımı zenginlik ölçüsüdür.
Bu açıdan harita incelenirse Kuzey Amerika’nın doğu kıyısı, Batı Avrupa, Japonya, Çin’in doğu kıyıları ve
Hindistan’ın kuzeyinde sınırlı bir bölgede yoğun elektrik kullanımı görülmektedir. Bir başka ifade ile bu
bölgeler (özellikle Kuzey Amerika ve Japonya) küreselleşen dünyada ekonomik varlıklarını dünyanın diğer
bölgelerine göre daha fazla arttırabilen bölgelerdir. Bir başka ifade ile bu veriler küreselleşmenin, dünyadaki
eşitsizliği derinleştirdiğini kanıtlamaktadır. Aynı slaytta yer alan dünyadaki sigara kullanım oranları
incelendiğinde ekonomik olarak gelişmiş bölgelerde yaşayan insanların, gelişmekte olan ülkelerde
yaşayanlara göre çok daha az oranda sigara kullandığını göstermektedir. Bu veriler ışığında ülkenin
zenginliği ile sigara bağımlılığının negatif korele olduğu belirtilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki dünyanın önde
gelen tütün şirketleri, elektrik kullanımının fazla olduğu bu gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Gelişmiş ülkeler,
gelişmekte olan ülkelerin aksine tütün kontrolü konusunda ülkelerinde takındıkları tavizsiz tutumun sonucu
olarak, kendi ülkelerinde kurulu sigara şirketlerinin ürettikleri tütün ürünlerini, dünyanın daha yoksul
ülkelerinde yerli partnerler yaratmak suretiyle o bölgelere ihraç edilmesini sağlamışlardır. Türkiye, gelişmekte
olan bir ülke olarak, -Türkiye’deki yerli partnerlerin de katkısıyla- bu ulusüstü şirketlerin önemli MİKTARDA
ekonomik kazanç sağladığı bir pazar haline getirilmiştir.
5 . Tütüne bağlı ölüm oranlarını gösteren bu slaytta ölümlerin, gelişmiş ülkelerden ziyade
ağırlıkla gelişmekte olan ülkelerde yaşanacağına dikkat edilmelidir. Bunun nedeni bir önceki slaytta
tanımlanan küresel ekonomik ortamdır.
6 . Dünyada en çok sigara içen nüfusun olduğu ülkelerin sıralamasının verildiği bu slaytta
dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında Türkiye’nin de olduğu vurgulanmıştır.
7 . Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri ışığında, Türkiye’de hem gençlerin hem de erişkinlerin çok
yüksek oranda tütün bağımlılığına sahip olduğu belirtilmektedir.
8 . Doktorlar başta olmak üzere toplumda rol model olabilecek kimi meslek gruplarının tütün
bağımlılık oranları verilerek, bu meslek gruplarının özeleştiri yapması gerektiği vurgulanmaktadır.
9 . Dünya Sağlık Örgütü’nün 31 Mayıs 2008 vurgusu olan “Tütünsüz Gençlik”e vurgu
yapılmaktadır. 7 numaralı slayt verileri hatırlandığında, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yılki sloganının ülkemiz
açısından önemli daha iyi anlaşılmaktadır.
10 . Türkiye’de sigara başlama yaşının 12’nin altına düştüğünü gösteren bu slayt, tütün
endüstrisinin Türkiye’deki hedef grubunun adölesanlar olduğunu göstermektedir.
11 . Bu slaytta, uygulanan etkin tütün kontrol politikasına rağmen Avrupa Birliği’nde de gençliğin
(özellikle kadınların) tütün endüstrisinin asıl hedefi olduğu görülmektedir. Bu veriler ışığında kadınların
özellikle ekonomik özgürlüğe kavuştuğu anda, erkekler karşısında kendilerini kanıtlamanın bir yolu olarak
erkek egemen alışkanlıklara kapıldıkları ve bu bağlamda tütün alışkanlığı edindiklerinin altı çizilmelidir.
12 . Gençleri tütün ürünlerine bağımlı hale getirmenin onları ölüme sürüklemek olduğu
vurgulanmaktadır.
13 . Türkiye’de öğrenciler arasında sigara alışkanlığının ve pasif maruziyetin kabul edilemez
orandaki yüksekliği gösterilmektedir.
14 . Evde, işyerinde, okulda, sinema salonunda,.. “Tamamen Dumansız Ortam”ların önemi
vurgulanmaktadır.
15 . Tütünün sağlık üzerindeki olumsuz etkisi oksijen konsantratörüne bağlı yaşamak zorunda
kalan bir KOAH hastası ile tütünün vasküler yataktaki sonuçları nedeni ile amputasyon olmuş Red-Kit imajı
ile vurgulanmaktadır.
16 . Tütün ürünlerinin içerisindeki maddelerin zaman içerisindeki artışı, çevresel sigara
dumanına gaz maskeleri dışında bir önlem olmadan önlenemeyeceğini vurgulayan bir fotoğraf eşliğinde
sunulmaktadır.
17 . Tütünün esrar ve eroinden daha fazla bağımlılık yaptığı belirtilerek, oltaya takılmış insan
karikatürü eşliğinde tütün ürünlerini bir kez dahi denememenin önemi vurgulanmaktadır.
18 . Tütün dumanında yer alan maddeler, toplum açısından anlaşılır örneklerle sunulmaktadır.
19 . Bir sigara tanesinin gerçek fotoğrafı gösterilmektedir.
20 . Tütün bağımlılığının neden olduğu kanser ve kronik hastalıklar gösterilmektedir.
21 . Video sunusu eşliğinde çevresel sigara dumanının ne olduğu ve sonuçları
vurgulanmaktadır.
22 . Çevresel tütün dumanının çocuk ve erişkinlerde yol açtığı hastalıklar gösterilmektedir.
23 . Anne ve babasının çevresel sigara dumanına maruz kalan çocuklar için alınacak tek
önlemin -havalandırma, aspiratör değil- gaz maskesi olduğu vurgulanmaktadır.
24 . Japonya sokaklarında sigara içilmemesi için eylem yapan çocuklar gösterilmektedir. Bu
haber ışığında gelişmiş bir ülke olarak Japonya’da çocukların bile tütün kontrolü için çaba sarf ettikleri
vurgulanmaktadır.
25 . Sigara-Kanser ilişkisi, elmayı kemiren kurt / insani kemiren sigara metaforu eşliğinde
sunulmaktadır.
26 . Enfiye ve Maraş otu hedeflenerek bu maddelerin de karsinojen potansiyeline dikkat
çekilmektedir.
27 . Sigara-Akciğer ilişkisi görsel olarak aktarılmaktadır.
28 . Sigara-Larinks Ca ilişkisi görsel olarak aktarılmaktadır.
29 . Sigaranın akciğerde nasıl bir tahribata yol açtığı bir video sunusu biçiminde aktarılmaktadır.
30 . Akciğerin korunma mekanizmasında silyaların önemi ve sigaranın silyalar üzerindeki etkisi
görsel olarak aktarılmaktadır.
31 . İleri derecede dispneik, merdiven çıkamayan, konsantratöre mahkum olmuş KOAH
örnekleri eşliğinde sigaranın ölümden kötü sonuçlara yol açabileceği vurgulanmaktadır.
32 . Sigara-Ateroskleroz ilişkisi görsel olarak sunulmaktadır.
33 . Sigaranın vasküler yataktaki ateroskleroz etkisi video sunusu biçiminde gösterilmektedir.
34 . Sigaranın vasküler yatakta yarattığı olumsuz sonuçlar görsel detaylar eşliğinde
aktarılmaktadır.
35 . Sigara içen gebenin başına gelebilecekler özetlenmiştir.
36 . Sigaranın diğer etkileri vurgulanmıştır (Özelikle adölesan gruba yapılacak sunularda “kötü
kok ve renk” ile “sosyal dışlanma” maddelerine özel vurgu yapılması hedeflenmektedir).
37 . Ev içinde sigara içmenin sonuçları aktarılmaktadır.
38 . Ev içinde çevresel dumanın havalandırma ya da başka bir odada içme ile kontrol altına
alınamayacağı vurgulanmaktadır.
39 . Bilindiği üzere 2008 yılında kabul edilen 5727 sayılı yasada takside tütün ürünü tüketmek
yasaklanmıştır. Ancak tütün endüstrisi kasıtlı olarak “bu yasanın hükümlerinin ağırlığı nedeniyle
uygulanamayacağı”nı iddia etmektedir. Bu slayt mevcut iddiaya yanıt olarak, taksideki tütün tüketim
yasağının Tayland’da uygulanabildiğini göstermektedir.
40 . Bir önceki slaytta da ifade edildiği gibi tütün endüstrisi 2008 yılında kabul edilen 5727 sayılı
yasada yer alan yasakların uygulanamayacağını iddia etmektedir. Bu slayt mevcut iddiaya yanıt olarak,
Kenya’da açık havada dahi tütün tüketim yasağının uygulandığını göstermektedir.
41 . Türkiye için 5727 sayılı yasanın gerekliği vurgulanmaktadır.
42 . Kimi medya organlarında iddia edilenin söylemlerin aksine, 5727 sayılı yasanın insan
hakları evrensel beyannamesinde tanımlanan yaşama hakkını güvence altına aldığını vurgulamaktadır.
43 . 42 numaralı slaytta tanımlanan yaklaşımın bir devamı olarak yaşama hakkına vurgu
yapılmaktadır.
44 . 2008’de kabul edilen 5727 sayılı Kanun hükümleri gereğince tütün tüketimine getirilen
yasaklar gösterilmektedir.
45 . 1996’da kabul edilen yasa ile 2008’deki yeni yasayı karşılaştırmaktadır. Bu karşılaştırma
ışığında yeni yasanın eskisinden farklı olarak çok daha az oranda tütün kullanımına olanak tanıdığı ve
istisnai bu hallerde de pasif içicilerin korunmasını temel şart olarak kayıt altına aldığı vurgulanmaktadır.
46 . 5727 sayılı yasanın koruyucu önemleri toplu olarak gösterilmektedir.
47 . 5727 sayılı yasanın koruyucu önemleri firmalar yönünden özetlenmektedir.
48 . 5727 sayılı yasanın koruyucu önemleri satıcılar yönünden özetlenmektedir.
49 . 5727 sayılı yasa ile tütün kontrolünün sağlanması konusunda yer alan hükümler
özetlenmektedir.
50 . 5727 sayılı yasa ile tütün kontrolünün sağlanması konusunda yer alan hükümler
özetlenmektedir.
51 . 5727 sayılı yasa ile tütün kontrolünün sağlanması konusunda yer alan hükümler
özetlenmektedir.
52 . 5727 sayılı yasa bünyesinde yer alan ceza hükümleri gösterilmektedir.
53 . 5727 sayılı yasa gereğince yasakların ihlaline karşı kimlerin, nasıl bir önlem alacağı
gösterilmektedir.
54 . 5727 sayılı yasa gereğince yasakların ihlali halinde ödenecek cezalar gösterilmektedir.
55 . 5727 sayılı yasa gereğince ceza vermeye yetkili kurumlar gösterilmektedir.
56 . Benzer bir yasanın İngiltere’de uygulaması konusunda hazırlanmış bilgilendirme mesajı
gösterilmektedir.
57 . 5727 sayılı yasa gereğince yasakların ihlaline karşı yaptırımlar uygulayacak yetkili kurum
olan TAPDK’ye ulaşılacak web sayfası gösterilmektedir.
58 . Yasakların ihlaline karşı yaptırımlar uygulama yetkisi bulunan Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na ulaşılabilecek web sayfası gösterilmektedir.
59 . 5727 sayılı yasa hükümleri dikkate alındığında en iyi çözümün tütün bağımlılığından
kurtulmak olduğu ve bu bağlamda bırakmaya teşvik vurgulanmıştır.
60 . Tütün bağımlılığının ülke ekonomisindeki yeri vurgulanmaktadır.
61 . Tütün bağımlılığının bireyin aile bütçesindeki yeri ve bu bağımlılığının sonucu “Marlboro
Country”nin ölümü gösteren fotoğrafı ile verilmektedir.
62 . Sigarayı bırakınca elde edilen kazancın hemen (20 dakika) başladığını ve yıllar içerisinde
bu iyileşmenin devam ettiği aktarılmıştır.
63 . Türk Toraks Derneği’nin broşürü eşliğinde sigara bırakma teşvik edilmiştir.
64 . Tütün endüstrisi para kazanacak diye insanların vücudunu küllük etmemesi gerektiği
paylaşılmıştır.
65 . Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesinin 19 Mayıs ve 31 Mayıs 2008 tarihleri için hazırladığı
afişler gösterilerek Türkiye’nin artık yeni bir döneme girdiği vurgulanmaktadır.

 Ekli dosyayı görmek için tıklayın.

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax discount where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax coupon where to buy suprax

800 gambler

350,000 problem gamblers council on compulsive gambling of new jersey problem gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers new jersey council on compulsive gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers www.800gambl0er.org 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers https://www.800gambler.org/ 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers www.800gambl0er.org 1-800-gambler®

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin ordering clarithromycin buy clarithromycin tablets

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy biaxin australia clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=54&qq=buyclarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

ordering biaxin

buy generic biaxin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buying biaxin

abortion pill online

where to buy abortion pill online purchase abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill online purchase abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill online purchase abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

cytotec abortion

abortion pill prescription https://www.cengage.co.in/content/about-us pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription https://www.cengage.co.in/content/about-us pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription abortion pill pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription abortion pill pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription where can i buy abortion pills pill for abortion online

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk free viagra sample viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk free viagra sample viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra prescription viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk free viagra sample viagra for sale

kamagra samples

kamagra 6 free samples buy cheap kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples women does kamagra work kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly suppliers in the uk discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative https://www.cengage.co.in/content/copyright-notice discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

get amoxil

amoxil uk free amoxil sample buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk free amoxil sample buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk generic amoxil online buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil uk buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil uk buy cheap amoxicillin

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work get discount synthroid online free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work thyroxine uk free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work get thyroxine avoid prescription free thyroxine sample

laxative online uk

generic laxative online women does bisacodyl work where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online free laxative sample where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online https://www.cengage.co.in/content/library-reference where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online how does bisacodyl work where to buy bisacodyl online

ampicillin for sale

principen prescription buy cheap principen online uk buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription https://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription buy principen on the internet buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills buy abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills ordering abortion pills to be shipped to house online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills buy abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills ordering abortion pills to be shipped to house online purchase abortion pill

buy biaxin online

discount clarithromycin buy clarithromycin tablets purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy biaxin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy clarithromycin tablets purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin generic cipro female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin get ciprofloxacin avoid prescription female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin purchase ciprofloxacin online female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

photos clindamycin

buy cleocin online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online female free sample clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online order clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online get Cefadroxil avoid prescription how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online generic Cefadroxil how to use Cefadroxil

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href alternative to cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href vantin for sale purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href order vantin online purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime for sale female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin where to buy cefuroxime online female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online where to buy abortion pills online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online buy abortion pills online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cheap cephalexin tablets get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale women does keflex work get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cheap cephalexin get discount keflex online

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale generic chloramphenicol sale get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale alternative to chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house where to buy abortion pills online how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house how to order the abortion pill online how to order the abortion pill online

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk natural augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin online clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription