Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Sağlıkta Güncel Durum Analizi Sempozyum Raporu

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kuruluna

          9-10 Ocak 2015 tarihinde Ankara Sağlık Kuruluşları Derneğinin (ASKD) düzenlediği “Sağlık sektöründe güncel durum analizi çözüm önerileri sempozyumuna” katıldım.  Sempozyuma özel sağlık kuruluşlarının temsilcileri, tıbbi cihaz satışı yapan firmalar, T.C Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri ile az sayıda uzmanlık derneği temsilcisi katıldı. ASKD’       nin düzenlediği bu ilk sempozyumda dernek başkanının yaptığı konuşmanın ardından Sağlık Bakanlığının iki ayrı müsteşar yardımcısı ve SGK genel müdürü ile bürokratlar konuşmalar yaptılar.
Genel olarak özel sağlık hizmeti sunumu yapan kuruluşların sorunları ve ilgili devlet kurumlarının konuya bakışı üzerinde duruldu. Özel sağlık hizmeti sunumu yapan kuruluşlarla kamu hastaneleri arasında fark gözetilmediği ve sağlığın bir sektör olarak ele alınıp alınamayacağı tartışmaları yapıldı. Sağlık bakanlığı yetkilileri, özel sağlık hizmetlerine bütçeden ayrılan payın yeniden belirlenmesi gerekliliğini üzerinde duruldu. Üniversite- kamu hastaneleri birliği eşgüdümünü sağlayacak yeni kanunun hızlandırılacağını belirtildi. Ayrıca üniversite hastanelerinin işletme yönetmeliğinin ve üniversite hastanesi tanımının da yeniden yapılacağını vurguladılar. Yakın bir zamanda üniversite hastanelerinin, sağlık bakanlığına mali ve yönetsel açıdan daha da yakınlaştırılmasının planlandığı yapılan konuşmalardan anlaşılmaktadır. Ayrıca oluşturulması planlanan şehir hastaneleri ve üniversite hastanelerinin kamu hastaneleri birliğine bağlanması ile özel sağlık sunumu yapan kuruluşlara talebin azalacağı öngörüsünde bulunmaktadırlar.

Önümüzdeki beş yıl içerisinde sağlık alanındaki insan gücü ve istihdamı konusu sağlık bakanlığı ve YÖK’le birlikte ele alınarak özellikle hekim ve hemşire istihdamı ile ilgili kalıcı sayısal planlamaların yapılacağı belirtilmiştir.

Sempozyumun ikinci gününde SGK uygulaması ve SUT değerlendirilmesi konusu üzerinde durularak çeşitli alanlardaki eksiklikler, özel sağlık kuruluşları tarafından dile getirilmiştir. SUT uygulamasına dahil olmayan çeşitli hizmetlerin ücretlendirilmesi konusu ele alınmıştır. Son oturumda ise özel sağlık kuruluşlarının yapılanması, geleceği ve engeller konusu ele alınarak kapanış yapılmıştır.

Dr. Serdar Akpınar
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H
Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi-
Göğüs  Hastalıkları Kliniği