Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Akademisyenlerin Ücret Artışı Yasa Tasarısı Hakkında Değerlendirme

Değerli Üyelerimiz, 

Akademisyenlerin maaşlarına zam yapılması hakkında Kanun tasarısı TBMM'ne sevk edildi

TBMM Başkanlığı'na 14.10.2014'de sevk edilen tasarıya ilişkin SPÇG ve Hukuk Büromuzun değerlendirmesini sizlerle paylaşıyoruz.

Tasarı hakkında;

a) Yükseköğretim tazminatı adı altında öğretim üyeleri dahil bütün öğretim görevlilerine belli bir tutarın ödenmesi öngörülüyor. Elbette bundan Tıp fakültelerinin öğretim üyeleri ve  görevlileri de yararlanıyor.  Gerek tazminatın gerekse teşvik ödeneğinin üst sınırının miktar olarak neye karşılık geldiğini hesapladık ve ekte gönderdiğimiz  tasarı metni üzerinde gösterdik. Oradan bakılabilir.

b) Yükseköğretim tazminatı ödemelerinde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme  yükseköğretim tazminatının bütçeden ayrıca ödeneceğini ifade etmektedir. Bu açıdan olumlu bir düzenlemedir. Yükseköğretim kurumlarının zaten yetersiz olan mevcut kaynakları dışında bir kamu kaynağı aktarılması söz konusu olacaktır.

c) İkinci mali düzenleme ise akademik teşvik ödeneği ödenmesine ilişkindir. Bu düzenlemede kanunda yalnızca mali olarak yapılacak ödemenin üst sınırı düzenlenmiştir.  Teşvik ödeneğinin "bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışmda sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak " hesaplanacağı belirtilerek, uygulama işlemlerinin Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 

d) Teşvik ödeneğinin döner sermaye ödemeleri dışında olduğu belirtilmekle birlikte puan verilen hususlar Tıp Fakültelerinde döner sermaye ek ödemesinde dikkate alınan çalışmalardan bazıları ile örtüştüğü için anlaşılan o ki bunlar arasında nasıl bir ilişki kurulacağı uygulama işlemleri sonucu netlik kazanacaktır.

e) Tasarıya göre Teşvik ödeneği 2016 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olup hangi kaynaktan ödeneceği ise anlaşılamamaktadır. Ödeneğin üst sınırına ilişkin oranların yanına bu gün itibari ile tutarlarının ne olduğu  hesaplanarak yazılmıştır. Yükseköğretim tazminatında olduğu gibi  aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmediği gibi bu kapsamdaki ödemelerin yapılabilmesi için bütçeden Yükseköğretim kurumlarına ayrı bir pay ayrılacağı yönünde bir hükme yer verilmemiştir. Eğer bu  ödenek yükseköğretim kurumlarına bütçeden ayrılan mevcut sınırlı kaynaktan aktarılacak ise bu durumda gerçekte bir ekonomik olanağın yaratılıp yaratılmadığı konusu tartışmalıdır.

f) Akademik kadro içerisinde yer alan uzmanların düzenlemenin dışında kalması da iş barışı ve eşitlikçi ücret politikası bakımından bir eksiklik sayılmalıdır.   

     Toraks Derneği olarak elbette akademisyenler dahil bütün hekimlerin sağlıklı bir sağlık ortamında çalışmalarını ve ücretlerinin emekliliğe yansıyacak tarzda yükseltilmesini benimsiyoruz. 

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği

Akademisyenlerin Ücret Artışı Yasa Tasarısı Hakkındaki Değerlendirmeye Ulaşmak İçin Tıklayınız.