Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Yeni Yönergesi

 (18 OCAK 2014 TARİHLİ GYK TOPLANTISI ONAYIYLA)

1. Çalışma Grubu: Türk Toraks Derneği Sağlık Politikası Çalışma Grubu (TTD-SPÇG), TTD tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu (TTD-MYK) tarafından sağlık politikası alanında oluşturulan ve TTD Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan bir danışma kuruludur (TTD Tüzüğü Md. 20).

Diğer çalışma gruplarının yürütme kurulu (YK) başkanı hariç olmak kaydıyla TTD’nin tüm üyeleri TTD-SPÇG YK’na üye olabilir. Bu çalışma grubuna üye olan kişiler başka bir çalışma grubu üyesi olup olmadığına bakılmaksızın çalışma grubu genel kurulunda oy kullanma hakkına sahiptirler.

2. Çalışma Grubu Üyeleri:

a. Asil üyeler: Üye kayıt formunda TTD-SPÇG’nda çalışmak için başvuruda bulunan üyelerdir.

b. Görev grubu (GG) üyeliği: Çalışma Grubunun çalışmalarına belirli konularda katkıda bulunması düşünülen kişiler TTD-SPÇG Yürütme Kurulu üyelerinin önerisi ve TTD MYK’sının onayıyla çalışma grubuna üye olan, TTD üyesi olan veya olmayan araştırmacılardır.
TTD’nin her üyesinin katılımına açık olarak Özlük Hakları GG; Koruyucu Hekimlik GG; Mevzuatı İzleme GG, Göğüs Hastalıkları Alanı İlaç/Teknoloji  Politikaları GG, Genel Sağlık Politikaları İzleme GG adıyla oluşturulan görev grupları 5 kişiden oluşur. GG üyelerinin çalışılan konuyla ilgili görüş bildirme şartı bulunur. Acil durumlarda SPÇG başkanı tarafından toplantı çağrısı yapılır, normal şartlar altında ise grup tarafından belirlenen aralıklarla periyodik toplantı düzenlenir.
Görev grupları da, tıpkı YK üyeleri gibi daimidir ve en az 2 yıllığına seçilir. Bir başkan bir de raportörleri kendi içinden belirlenir. Görev gruplarının görev süreleri bir dönemle (2 yılla) sınırlı olmayıp, gönüllü üyeler süresiz olarak görev grubu üyeliğini yürütebileceklerdir.

3. Çalışma Gruplarının Organları:

a. Çalışma Grubu Genel Kurulu: O çalışma grubunu tercih eden tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul, çalışma grubunun kısa, orta ve uzun dönemli eylem programlarını oluşturmak ve yürütme kurulunun çalışmalarını izlemek ve denetlemekle görevlidir.

b. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: Yürütme kurulu 7 üyeden oluşur. Çalışma grubu
yürütme kurulu, önceki başkan ve çalışma grubu genel kurulu tarafından yapılan seçimde en çok oyu alan 6 üyeden oluşur. Önceki başkan doğal olarak bir sonraki yürütme kurulunda yer alır, seçime girmez. Bu üyeleri izleyerek en çok oyu alan 6 üye yürütme kurulu yedek üyelerini oluşturur. Kurulun görev süresi iki yıldır. Yürütme kurulunda istifa ya da üyelik düşmesi sonrası kurulda oluşan eksiklik yedek üyeler tarafından aldıkları oya göre yapılan sıralama gözetilerek tamamlanır. Yürütme kurulu üyeleri, kendi içlerinde görev bölümü yaparak, Yürütme Kurulu başkanı ve sekreterini seçerler. Grup çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla sürdürülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır. İlgili toplantılarda çalışma grubunu, grup başkanı katılamazsa sekreter veya yetki verdiği bir diğer yürütme kurulu üyesi temsil eder ve beşinci maddede belirtilen görevleri yerine getirmekten sorumludurlar. Çalışma grubu yürütme kurulu üyelerinin seçimi iki yılda bir tekrarlanır. Yürütme kurulu başkanlığı ve sekreterliği üst üste iki dönemden fazla yapılamaz.

c. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Seçim Sistemi:
Önceki başkan dışında yürütme kurulunun 6 asıl üyesinin ve 6 yedek üyesinin seçimi gizli oylama yoluyla internet üzerinden gerçekleştirilir. Seçimde en çok oyu alan 6 üye, önceki başkan ile birlikte asıl yürütme kurulunu oluşturur. Bu üyeleri izleyerek en çok oyu alan 6 üye yürütme kurulu yedek üyelerini oluşturur. Yürütme kuruluna aday olan üyeler TTD Genel Başkanı’na başvurarak adaylıklarını derneğin web sayfasında duyurabilirler. Seçimler iki yılda bir, önceden belirlenen bir aylık takvim içinde yapılır. Seçim sonuçları internet ortamında tüm üyelere duyurulur.

4. Çalışma grupları, birisi TTD Yıllık Kongresi’nde olmak üzere her yıl en az iki kez toplanmak durumundadır. Bu toplantılarda alınan kararlar, en geç bir ay içerisinde TTD Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri düşer.

5.  Çalışma Gruplarının Görev Tanımları:
a.   TTD Çalışma Grupları ülke genelinde akciğer sağlığına katkıda bulunacak çalışma grubu konusu ile ilgili araştırma projelerinin planlanıp gerçekleşmesini sağlar.
b.   TTD Çalışma Grupları meslek içi eğitim ve toplum sağlığını geliştirmeye yönelik kitap, rehber, broşür ve görsel eğitim malzemeleri hazırlar.
c.   TTD Çalışma Grupları yıllık kongre, TTD okulu ve TTD şubeleri bilimsel programlarının oluşturulmasına katkıda bulunur.
d.   TTD Çalışma Grupları genç araştırmacıların yetiştirilebilmesi için aday ve yöntem önerir.
e.   TTD Çalışma Grupları Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu’nun eğitim müfredat programına katkıda bulunur.
f. Sağlık alanının hızlı biçimde değişime ve yeniden yapılanmaya tabi tutulduğu Türkiye’de, sağlık hizmet alanı ve göğüs hastalıkları alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek, değerlendirmek, gerekirse görev grupları kurarak incelemek ve irdelemek, icracı kuruluşlara ve medyaya ve diğer ilgili kuruluşlara değerlendirme ve öneriler yapmak.
g. Tüzük, genel kurul kararları ve sağlık politikaları ilkeleri doğrultusunda genel sağlık politikalarını ve bu politikaların sonuçlarını;

  1. Ulusal ve küresel halk sağlığı politikaları açısından değerlendirmek
  2. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda sağlık politikalarında yaşanan değişimleri kamu yararını gözeten bir bakış açısı ile irdelemek
  3. Ulusal ve küresel planda oluşturulan yeni sağlık yapılanmasını, göğüs hastalıkları uzmanlığı ve uzmanları yönünden değerlendirmek
  4. Sağlık alanında yaşanan değişimlerin koruyucu hekimlik açısından anlamını ortaya koymak

h. TTD-SPÇG faaliyetleri bağlamında başta göğüs hastalıkları uzmanları olmak üzere hekimler ve sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları, ülke sağlık ortamı ve ekonomisi açısından olumlu şekilde etkileyecek politika ve düşünceler üretmek ve bu çerçevede özellikle sağlık profesyonellerin hastalar karşısındaki tutum ve davranışlarının insan hakları temelli olmasını ve her türlü ayrımcılığın toplumca mahkûm edilmesini sağlayacak bir sağlık ortamının yaratılmasına katkıda bulunmak
6. Çalışma grupları, şube yönetim kurulları tarafından kendilerine yapılan bilimsel toplantı (panel, konferans, sempozyum vb.) önerilerini, yürütme kurulunda görüşüp karar alırlar.

7. Çalışma grupları, altıncı maddede belirtilen etkinlikleri gerçekleştirmek için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak ve bu kurulun onayını almak durumundadır. Bunu için, etkinlikler ile ilgili önerilerini, çalışma grubu başkanı imzalı bir ön yazı, çalışma grubu yürütme kurulu kararlarının bir örneği ve kapsamlı bir öneri yazısı (amaç, yöntem, sorumlular, organizasyon, bütçe, destekleyen kuruluşlar vb.) ile TTD Merkez Yönetim Kurulu’na iletmek zorundadırlar. Genel Merkez, bu önerileri ilk MYK’da değerlendirmek durumundadır.

8. Çalışma grupları, başka dernek veya kuruluşlarla ilişkilerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ve aracılığıyla sağlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve organize etmek için çalışma grubu yürütme kurulu üyelerine, TTD adına yetki verir.

9. Çalışma grupları tarafından hazırlanan her türlü doküman, Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı alındıktan ve Genel Merkez Yayın Kurulunun yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirdikten sonra Türk Toraks Derneğinin resmi yayını niteliği kazanır ve basılabilir.

10. Türk Toraks Derneği Genel Merkezi, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışma grupları tarafından önerilen ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca uygun bulunan tüm etkinlikleri destekler, bu etkinliklerin organizasyonuna katkıda bulunur, gerektiğinde maddi katkı sağlar.

11. SPÇG her türlü etkinlik ve çalışmasında gerektiğinde tıp dışı (hukuk, sosyoloji, ekonomi, mühendislik vb.) alanlardaki uzmanlardan, TTB ve çalışma alanı ile ilgili diğer derneklerden danışmanlık hizmeti alır. Bu danışmanlık hizmeti SPÇG YK, ardından MYK onayı ile gerçekleşir.