Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

'Sağlık Meslekleri Kurulu' Düzenlemesi Hakkında TTD SP ÇG Değerlendirme Raporu

‘Sağlık Meslekleri Kurulu’ Düzenlemesi Hakkında

Türk Toraks Derneği Sağlık Politikaları Çalışma Grubu (TTD SPÇG) Değerlendirme Raporu

663 Sayılı KHK’nın 23 üncü maddesinde ‘Sağlık Meslekleri Kurulu’ adı altında yeni bir kurulun oluşumu, görevleri ve yetkileri düzenlenmiştir. Belirtilen KHK'ne ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne TTB tarafından yapılan iptal başvurusu süreci henüz değerlendirme aşamasında olmasına karşın, madde hükümlerinin yürürlüğe geçirilmesi noktasında idarenin uygulamasına dönük olarak TTD SPÇG olarak görüşlerimizi paylaşmak zarureti doğmuştur.

Kurul;

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı,

1 inci Hukuk Müşaviri,

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı

Bakanın seçeceği 5 ayrı sağlık meslek mensubu,

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir üye,

Yükseköğretim Kurulunun seçeceği iki üye,

Meslekî Yeterlilik Kurumu temsilcisi bir üye,

Kanunla kurulan sağlık meslek birliklerinden birer üye

olmak üzere 15 üyeli olarak tasarlanmıştır. Sağlık meslek birlikleri (hekim/diş hekimi/ eczacı) kendi üyelerine ilşkin görüş verebileceğinden, ülkemizde 3 kurum (Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği) ve 1 üye varlığı olarak karşılık bulmaktadır.

Kurul;

Sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan ve dal belirlemesi gibi meslekî düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirmek,

Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek,

Meslek mensuplarının meslekî yeterlilik ve etik eğitimi ile hasta hakları eğitimine tâbi tutulmasına ve eğitimlerin süresine ve müfredatına karar vermek,

Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına karar vermek,

Meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar vermekle YETKİLİDİR.

Peki, kurul üyeleri böylesine geniş bir yetkiler manzumesinin gerektireceği sorumluluk, yetkinlik, ehliyeti haiz midir?  Yetki yelpazesi yüksek öğretim kurumlarının, meslek örgütlerinin (anayasa madde 135'e istinaden kurulu), hatta mahkemelerin yetkilerini dahi içermektedir. Ancak kurul üyelerinin nitelikleri müphem ve tartışmalıdır.

Mesleki Yeterlik Kurumu’nun kuruluş yasası olan 5544 sayılı Yasa’nın 1 inci maddesinde ‘Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler’ in kanunun kapsamı dışında olduğu açıkça düzenlenmiştir.Milli Eğitim temsilcisi ve alanı net belirlenmemiş olarak, Yükseköğretim kurumlarından temsilcileri de aynı şekilde yetki, yetkinlik ve görevi olmayan üyelerdir.

Kantar ve kuyumcu terazisinin ikisinin de ölçme araçları olması kantarda ziynet eşyası tartılabileceği anlamına gelmez. Aynı şekilde Sağlık Bakanının seçeceği beş adet sağlık mesleği mensubunun,  yasal görev alanları tanımlı otuzdan fazla mesleki sağlık alanı ve yüzü aşkın uzmanlık alanına vakıf olacak bir yetkinlik taşımaları gerçekçi değildir.

Anayasanın 135 inci maddesinde Kanunla Kurulan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına tanınan görev ve yetkiler tanımlanmıştır. Kararname ile bütün bu yetkilerin ağırlıklı olarak idare tarafından atanan ancak ehliyetsiz kişilerin oluşturduğu bir kurula verilmesi/devredilmesi Anayasal normların KHK ile ihlalidir. Anayasa Mahkemesi kararlarında meslek örgütlerinin işlevsiz kılınmasının Anayasa’nın 2 ve 135 inci maddelerine aykırı olacağı belirtilmiştir. Yine aynı şekilde meslek örgütlerinin sorumluluk, yetki ve görevleri arasında tanımlı, mesleki uygulamalarla ilgili yasal yaptırımların da (süreli ya da sürekli meslekten men, yeterlilik saptamak, diploma ya da uzmanlık belgelerinin bakanlıkça iptaline varan hükümler) KHK ile düzenlenmeyecek alanlar olmasına karşın anayasanın 91. maddesine aykırı olarak şekillendirilmesi arayışı da sorunludur.

Kurulun uygulama yetkisinde olan cezai yaptırımlar kalem kalem net sayılmakta iken, 'suçsuz ceza olmaz' temel hukuk ilkesine aykırı olarak, müeyyideye konu olabilecek tanımlar muğlak, genel soyutlamalar, üstelik de tıbbın genel işleyiş prensiplerinden habersiz olduğu izlenimi verecek ifadelerle belirtilmiştir. Böylece inisiyatife bağlı olarak çok farklı şekillerde değerlendirilebilecek 'torba müeyyideler' manzumesi hukuki güvenlik kavramını yok saymaktadır. Yasal tanımı olmayan suç ve ceza olamaz. Yasa çıkarma yetkisi sadece TBMM'nin olduğundan, hiçbir kurum ya da kuruluş kaynağını hukuk ve anayasadan almayan bir tasarrufda bulunmak imkan ve kabiliyetinde değildir.

Bu anlamda, 663 Sayılı KHK’nın 23 üncü maddesi;

  • KHK ile düzenleme yapılamayacak alanlar arasında sayılan kamu görevlileri yönünden suç ve ceza öngörmesi nedeniyle Anayasa’nın 6, 7 ve 91 inci maddesine,
  • Suç ve cezaları açıkça tanımlamaması, aynı eylemin birden fazla kez cezalandırılması, ölçülü ve orantılı olmaması nedeniyle Anayasa’nın 2 ve 38 inci maddesine,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının meslekle bağını kopararak işlevsizleştirmesi nedeniyle Anayasa’nın 135 inci maddesine,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının amaç, işlev ve nitelikleri ile örtüşen görev ve yetkilerle donatılmış bir kamu kurumu olan Kurulu yürütmeye bağımlı kılması Anayasa’nın 123 ve 135 inci maddelerine,
  • Yükseköğretim kurumlarına ait yetkiyi kullanması nedeniyle Anayasa’nın 130 uncu maddesine aykırı olduğundan iptali gerekmektedir. 

Biz TTD, göğüs hastalıkları alanında yasal yetkileriyle görev yapmakta olan hekimlerin uzmanlık derneği olarak, alanımızla ilgili bir başlığa ilişkin doğrudan o başlıkla ilgili çalışma grubunun yaklaşım, yönelim ve görüşlerini öncelikle dikkate ve değerlendirmeye alırız. Ancak söz konusu düzenlemenin 'ruhu' gözetilecek olursa ne çalışma gruplarına, ne uzmanlık derneğine gerek olmayabileceği (!) gibi, diğer meslek mensuplarınca da değerlendirilebilecek olmaları nedeniyle TTB'ye dahi gerek kalmaz (!). Böylece dünyada en çok mensubu bulunan meslek olarak bilinen tıp,  anılan düzenleme ile farklı formasyonlardan insanların hakkında kanaat üretebileceği bir saha olarak 'yasal' ama 'hukuka aykırı' olarak yeniden tanımlanmış olmaktadır.

TTD olarak sürecin hukuki takibinde TTB ile aynı ilke ve itirazları paylaştığımızı, üyelerimizin, meslektaşlarımızın sağlıklı çalışma ortamına onulmaz hasarlar getirme potansiyeli olan bu düzenlemenin gerek içerik gerek üslup yönleriyle hukuka ve tıbba uygunluğunun önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.

 

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax discount where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml https://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax where to buy suprax

800 gambler

350,000 problem gamblers council on compulsive gambling of new jersey problem gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers nj council on compulsive gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers women and gambling: symptoms and effects 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers https://www.800gambler.org/ 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers nj council on compulsive gambling 1-800-gambler®

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin usa buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin purchase clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=54&qq=buyclarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin pills buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy biaxin canada buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill buy abortion pills online abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill https://sagesoftware.co.in/Default.aspx abortion pills

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 where can you buy the abortion pill

cytotec abortion

abortion pill prescription abortion pill pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription buy abortion pill online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription abortion pill pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription where can i buy abortion pills pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription abortion pill pill for abortion online

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk https://www.cengage.co.in/content/privacy-statement viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra dosage viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk https://www.cengage.co.in/content/privacy-statement viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk https://www.cengage.co.in/content/privacy-statement viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk free viagra sample viagra for sale

kamagra samples

kamagra 6 free samples cialis vs kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples women does kamagra work kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples order kamagra online kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative https://www.cengage.co.in/content/copyright-notice discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly suppliers in the uk discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

get amoxil

amoxil uk amoxil prescription buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil prescription buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil prescription buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work female herbal thyroxine free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work https://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

laxative online uk

generic laxative online get laxative online where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription mail order principen buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills buy abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill buy online online purchase abortion pill

buy biaxin online

discount clarithromycin buy clarithromycin tablets purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy biaxin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin purchase ciprofloxacin online female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin cipro for sale female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

photos clindamycin

buy cleocin online get cleocin avoid prescription purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent alternative to dexone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent buy dexamethasone las vegas free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 free dexamethasone sample

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href get discount vantin online purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href get discount vantin online purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href alternative to cefpodoxime purchase vantin online

generic ceftin

photos ceftin buy cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin where to buy cefuroxime online female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online https://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online https://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online buy abortion pills online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale https://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale https://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale get chloromycetin get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale https://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale generic chloramphenicol sale get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale get chloromycetin get chloromycetin

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house how to order the abortion pill online how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house how to order the abortion pill online how to order the abortion pill online

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk get augmentin avoid prescription clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk natural augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin online clavulanate without prescription