Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Göğüs Hastalıkları Dal Hastaneleri Anket Sonuçları

TTD SPÇG Tarafından Gerçekleştirilen
Göğüs Hastalıkları Hastanelerinin Geleceği ile İlgili Anket Sonuçları

Amaç ve Gerekçe
Ülkemizde yan dal hastaneleri şeklinde hizmet veren göğüs hastanelerinin geleceği ile ilgili tartışmalarda, TTD üyelerinin, göğüs hastalıkları uzmanlarının bu konudaki görüş ve yaklaşımlarını öğrenerek, TTD’nin izleyeceği politikalara referans oluşturmak amacıyla TTD SPÇG olarak bir anket çalışması yapılmasına karar verilmiştir.

Yöntem ve Katılıcı Profili
TTD SPÇG Yürütme Kurulu tarafından 5’li Likert Ölçeği’ ne göre hazırlanan ve TTD üyelerine e-posta ile gönderilen link üzerinden uygulanan anketi değişik sorularda toplamda 736, genelde 646 TTD üyesi cevaplamıştır. Anket örneği ektedir.   

Anket katılımcılarının; 
 • 337 (% 52.2)’si uzman,
 • 211 (% 32.7)’i eğitimci (öğretim üyesi, şef, şef yardımcısı, başasistan),
 • 96 (% 14.4)’sı asistan,
 • 2 (% 0.3)’si pratisyen hekim,
 • 19 (% 2.9)’u diğer branşlardan hekimdir.

Anket katılımcılarının;

 •  238 (% 36,4)’i üniversite hastanelerinden,
 • 108 (% 16,7)’ i göğüs hastalıkları eğitim hastanelerinden,
 • 74 (% 11,5)’ü genel eğitim hastanelerinden,
 • 166 (% 25,7)’ sı genel devlet hastanelerinden,
 • 60 (% 9,2)’ ı ise göğüs hastalıkları dal hastanelerinden idi.

Not: Göğüs hastalıkları dal hastanelerinde halen yaklaşık 100 hekim çalışmaktadır.
Bu durumda ankete cevap veren dal hastanesinde çalışan hekim oranı 60/100; %60) civarında olmaktadır.

Bulgular
Anket katılımcılarının % 69.1’i “göğüs hastalıkları hastanelerinin, genel hastanelerden ayrı yerlerde, ayrı binalar halinde hizmet vermeye devam etmelidirler” görüşüne katılmamaktadır. Katılımcıların % 15.6’sı bu görüşte iken, % 15.2’si bu konuda koşullu olarak olumlu görüş bildirmektedir. Alt grup analizlerinde genel devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerin % 65.4’ ü bu görüşe katılmazken, göğüs hastalıkları dal hastanelerinde çalışan hekimlerin % 41.1’i bu görüşe katılmazken, % 36.2’ si bu görüşe katıldığını, % 22.4’ ü ise bu görüşe koşullu katıldığını beyan etmiştir. 

Anket katılımcılar arasında “uzmanlık alanımız için dal hastanelerinin varlığının bir kazanım olup, asla bundan ödün verilmemeli” şeklinde düşünenlerin oranı % 27.8 olup, % 21.5’i bu görüşe koşullu destek vermekte, % 50.7’si ise bu görüşe katılmadığını beyan etmektedir. Alt grup analizlerinde genel devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerin % 44.1’i bu görüşe katılmazken, % 35.4’ü bu görüşe katıldığını, % 20.5’i ise bu görüşe koşullu katıldığını beyan etmiştir. Göğüs hastalıkları dal hastanelerinde çalışan hekimlerin % 30.5’i bu görüşe katılmazken, % 45.8’ i bu görüşe katıldığını, % 23.7’ si ise bu görüşe koşullu katıldığını beyan etmiştir. 

Dal hastanelerinin, göğüs uzmanlarının performansa dayalı ek ödemeleri bakımından daha avantajlı olduğundan devam etmesi gerektiği”  görüşüne katılımcıların % 59.8’ i karşı çıkmaktadır. Katılımcıların % 19.3’ü ise bu görüşte olup, % 20.9’u koşullu olarak bu görüşe katılmaktadır. Alt grup analizlerinde genel devlet hastanelerinde çalışan uzman hekimlerin % 49.7’si bu görüşe katılmazken, % 25.2’si bu görüşe katıldığını, % 25.2’ si ise bu görüşe koşullu katıldığını beyan etmiştir. Göğüs hastalıkları dal hastanelerinde çalışan hekimlerin % 40.6’sı bu görüşe katılmazken, % 45.7’ si bu görüşe katıldığını, % 13.6’ sı ise bu görüşe koşullu katıldığını beyan etmiştir.  

Katılımcıların %87,6’sı “göğüs hastalarının büyük çoğunlukla, diğer branşlarla ilgisi olmayan, konsultasyon ihtiyacı duymadığımız ve dal hastanesi içerisinde sorunu bütünüyle çözülebilen hastalardan oluşmadığını” ve %92,6’sı “genel hastanelerden bağımsız, ayrı yer, ayrı binalarda konuşlanmıs dal hastanelerinin, özellikle BT, MR gibi tetkikler ve konsültasyon gerektiğinde, hastalarımızın teşhis ve tedavi ve bakımlarını zorlaştırdığını” belirtmişlerdir. Alt grup analizlerinde de benzer oranlar elde edilmiştir. 

Katılımcıların %93’9’u  “göğüs hastalarının tanı, tedavi ve bakımından, çoğunlukla dal hastanesi imkanları haricinde olan BT, MR, Anjiyografi, Endoskopi, Cerrahi biyopsi ve operasyonlar gibi işlemler gerekli olduğundan, genel hastane binası içerisinde veya yakınında olmanın işlerini kolaylaştıracağına” inanmaktadır. Bu sorunun cevabında alt grup analizleri de benzer oranlar göstermektedir.

Katılımcıların %76,9’u “çoğunlukla dal hastanelerinde çalışıyor olmaktan dolayı, göğüs hastalıkları uzmanlarının, genel hastanelerde yenilenen/gelişen alt yapı ve teknolojik donanımdan yeterince yararlanamadığını” beyan etmiştir. Bu soruya verilen cevapların alt grup analizlerinde genel devlet hastanelerinde çalışan hekimlerin %56.2’si bu görüşte iken, %21.5’u bu görüşe koşullu destek vermiş, %23.3’ü ise bu görüşe katılmadığını beyan etmiştir.  Göğüs hastalıkları dal hastanelerinde çalışan hekimlerin %33.9’u bu görüşte iken, %25.4’ü bu görüşe koşullu destek vermiş, %40.7’si ise bu görüşe katılmadığını beyan etmiştir.  

Katılımcıların %90,2’si “genel bir hastanede, diğer branşlardan uzmanlarla bir arada çalışmanın, göğüs hastalıkları uzmanlarının mesleki gelişim/tatminleri bakımından da avantajlı olacağına” inanmaktadır. Bu soruya verilen cevapların alt grup analizlerinde genel devlet hastanelerinde çalışan hekimlerin verdikleri cevapların benzer oran gösterdiği, göğüs hastalıkları dal hastanelerinde çalışan hekimlerin ise %54.2’si bu görüşte iken, %22.0’ ı bu görüşe koşullu destek vermiş, %33.7’si ise bu görüşe katılmadığını beyan etmiştir. 

Katılımcıların çoğunluğu genel hastanelerde diğer branş uzmanları gibi çalışmanın, göğüs hekimleri için bir kazanım olacağına inanmaktadır. Bu soruya genel devlet hastanelerinde çalışan hekimler %59.4 oranında olumlu cevap vermiş, % 21.3’ü koşullu evet demiş, %19.4’ü ise katılmadığını belirtmiştir.  Aynı soruya göğüs hastalıkları dal hastanelerinde çalışan hekimlerin %36.2’si olumlu cevap vermiş, % 27.6’sı koşullu evet demiş, %36.2’si ise katılmadığını belirtmiştir.  

Katılımcıların %85,6’sı “göğüs hastaneleri ayrı binalarda, ama mutlaka bir genel hastane ile yakın ve aynı kompleks içerisinde bulunmalıdır” görüşünü benimsemektedir. Bu soruya genel devlet hastanelerinde çalışan hekimler %71.8 oranında olumlu cevap vermiş, %15.3’ü koşullu evet demiş, %12.9’u ise katılmadığını belirtmiştir.  Aynı soruya göğüs hastalıkları dal hastanelerinde çalışan hekimlerin %75’i olumlu cevap vermiş, % 13.3’ ü koşullu evet demiş, %11.7’si ise katılmadığını belirtmiştir.  

 Analiz / Yorum
Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu ulaşılan kanaatler aşağıdadır:

 1. Ankete cevap veren TTD üyelerinin çoğunluğu, göğüs hastanelerinin bağımsız binalarda dal hastaneleri şeklinde mevcut halleriyle hizmet vermeye devam etmesini doğru bulmamakta, bu yapılanmanın hastalarının tanı, tedavi ve tıbbi bakımını zorlaştırdığına inanmaktadır. Anket alt grupları içinde göğüs hastalıkları dal hastanelerinde çalışan hekimlerin ise % 41.1’nin bu görüşte olduğu dikkat çekmektedir. Bu alt grubun %22.4’ü koşullu olmak üzere, toplam %58.6’sı ise göğüs hastalıkları dal hastanelerinin bağımsız binalarda dal hastaneleri şeklinde mevcut halleriyle hizmet vermeye devam etmesini doğru bulmaktadır.
 2. Hizmet verilen hastaların çoğunun diğer branşlarla ilgili sorunları olan, konsültasyon ihtiyacı duyulan ve dal hastanesi içerisinde sorunu bütünüyle çözülemeyen olgulardan oluştuğu ankete cevap verenlerin çoğunluğu tarafından kabul edilmektedir.
 3. Anket katılımcılarının büyük çoğunluğu, dal hastanelerinde çalışan göğüs hekimlerinin genel hastanelerde yenilenen/gelişen alt yapı ve teknolojik donanımdan yeterince yararlanamadıklarını kabul etmektedir. Göğüs hastalıkları dal hastanelerinde çalışan hekimlerin % 40.’7’si ise bu görüşe katılmadığını beyan etmiştir.
 4. Ankete cevap veren katılımcıların tüm alt gruplarda çoğunluğu, genel bir hastanede, diğer branşlardan uzmanlarla bir arada çalışmalarının mesleki gelişim/tatminleri bakımından avantaj sağlayıp, bu durumun bir kazanım olacağına inanmaktadır.
 5. Anket katılımcılarının büyük çoğunluğu göğüs hastalıkları uzmanlarının diğer branşlardan uzman hekimlerle koordineli bir biçimde çalışma fırsatı kazanılmasını, hastaların genel hastanelerden konsültasyon, BT, MR gibi hizmetleri kolaylıkla alabilmelerini savunmaktadırlar.
 6. Göğüs hastalıkları dal hastanelerinin performans ödemeleri bakımından daha avantajlı olduğu ve bu nedenle hizmete devam etmesi gerektiği görüşü tüm katılımcılar için azınlığı oluştururken,  dal hastanelerinde çalışan hekimlerin %45.7’si bu görüşe sahip olduğunu, %13.6’sı ise koşullu destek verdiğini belirtmiştir.   

Anket cevapları göstermektedir ki;

 1. Üyelerimiz modernize edilmiş çağdaş imkanların oluştuğu ortamlarda çalışmak istemektedir.
 2. Üyelerimiz multidisipliner bir hizmet ortamında çalışmayı arzu etmektedirler.
 3. Dal hastanelerinde çalışan üyelerimiz sorunları olmakla beraber, çalıştıkları bağımsız ortamların devam etmesini istemektedirler. Ancak çalışma ortamları modernize edilmeli ve multidisipliner çalışma ortam sağlanmalıdır.
 4. Dal hastanelerinin kapatılması, oralarda çalışan hekimlerimizin özlük hakkı kaybı oluşturma riskini ortaya çıkarabilecektir. Bu hastanelerde çalışan üyelerimizin %59.3’ü bu kaygıyı belirtmiştir.
 5. Göğüs hastanelerinin ayrı binalarda, ama mutlaka bir genel hastane ile yakın ve aynı kompleks içerisinde bulunmalıdır görüşü, hem üyelerimizin genel grubu tarafından hem de dal hastanelerinde çalışan üyelerimizin de büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen görüştür.  

Sonuç
Yukarıdaki istek ve beklentilerin çözümlenebileceği ortamlar açıktır ki “göğüs hastalıkları servislerinin ayrı binalarda, ayrı idari bütçelerle ama mutlaka genel hastanelerle yakın / aynı kompleks içinde, gelişmiş donanımlı ve multidisipliner bir hizmet ortamıyla yer alması” gereğidir.   

Saygıyla bilgiye sunulur.

TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax 100 mg 50 ml suspansiyon where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax dt 400 mg disperse olabilen 5 tablet where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml https://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax 100 mg 50 ml suspansiyon where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml https://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 where to buy suprax

800 gambler

350,000 problem gamblers new jersey council on compulsive gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers compulsive gambling. 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers https://www.800gambler.org/ 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers gambling 1-800-gambler®

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin pills buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin pills buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin biaxin online buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin purchase clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin uk buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy biaxin 500mg buy clarithromycin tablets

order biaxin 500mg

clarithromycin order clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=54&qq=buyclarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=54&qq=buyclarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin order clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy biaxin australia clarithromycin buy

ordering biaxin

buy generic biaxin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin uk buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin uk buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy biaxin canada buying biaxin

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill online purchase abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill buy online where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill buy online where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill buy online where can you buy the abortion pill

cytotec abortion

abortion pill prescription buy abortion pill online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription https://www.cengage.co.in/content/about-us pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription https://www.cengage.co.in/content/about-us pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription abortion pill pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription abortion pill pill for abortion online

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk https://www.cengage.co.in/content/privacy-statement viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk buy viagra online without prescription viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra prescription viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk free viagra sample viagra for sale

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples cialis vs kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative https://www.cengage.co.in/content/copyright-notice discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative https://www.cengage.co.in/content/copyright-notice discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative https://www.cengage.co.in/content/copyright-notice discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative generic kamagra jelly sale discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly suppliers in the uk discount kamagra jelly

get amoxil

amoxil uk https://www.cengage.co.in/content/academic-professional buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil uk buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk https://www.cengage.co.in/content/academic-professional buy cheap amoxicillin

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work female herbal thyroxine free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work thyroxine uk free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work get thyroxine avoid prescription free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

laxative online uk

generic laxative online women does bisacodyl work where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online https://www.cengage.co.in/content/library-reference where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online https://www.cengage.co.in/content/library-reference where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

ampicillin for sale

principen prescription buy principen on the internet buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription fedex generic principen buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

buy biaxin online

discount clarithromycin https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy biaxin purchase clarithromycin

cipro online uk

get ciprofloxacin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin cipro for sale female free sample cipro

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin online shop in uk purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online female free sample clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin online shop in uk purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent buy dexamethasone las vegas free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent alternative to dexone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent alternative to dexone free dexamethasone sample

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online generic Cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online mail order duricef how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 how to use Cefadroxil

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href get discount vantin online purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href alternative to cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online where to buy abortion pills online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online https://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 medical abortion pill online

buy keflex online safe

generic keflex sale cheap cephalexin tablets get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale https://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale https://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale get chloromycetin get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloromycetin online shop in uk get chloromycetin

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 how to order the abortion pill online

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk women does clavulanate work clavulanate without prescription