Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Yönelik Ttd Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Görüşü

 

Bilindiği gibi, 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 650 Sayılı "Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getirilmiştir.

 “Tam Gün” başlığı ile sık olarak sağlık çalışanlarının gündemini meşgul eden konu hakkında bir süredir tartışmalar süregelmektedir. Bu konuda TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubunun değerlendirme ve görüşleri şöyledir:

 1. Türk Toraks Derneği üyelerinin %95’i tam gün çalışmaktadır.
 2.  

 3. TTD üyeleri büyük çoğunlukla kamuda tam zamanlı çalışma düşüncesindedirler. Özellikle öğretim üyeleri için bu durum çok daha önemli ve gereklidir. Öğretim üyelerinin kamuda çalışırken aynı zamanda muayenehane çalıştırmaları, iyi niyet ne denli güçlü olursa olsun, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerine imkan vermemektedir.
 4.  

 5. Öğretim üyeleri, tüm emek ve zamanlarını eğitim, araştırma ve yüksek nitelikli sağlık hizmetine ayırırken, hakkaniyetli ve niteliği de ölçen performans ölçütleriyle değerlendirilmeli ve emeklerinin karşılığını iş yükleri, sorumlulukları ve meslek onurlarına uygun olarak belirlenmiş bir sabit gelir üzerine, ek ödeme olarak alabilmelidirler. Öğretim üyelerinin emekliliğe yansıyacak aylık gelir düzeyleri de mevcut tüm gelirleri üzerinden düzenlenmelidir.
 6.  

 7. Tam gün uygulamalarına yönelik tartışma ve itirazlar, daha çok mevcut performans sistemindeki ciddi hatalar ve haksızlıklardan kaynaklanmaktadır.
 8.  

 9. Konuyla ilgili ilk yasal düzenlemeleri takiben oluşan gelişmeler, tüm emek ve zamanlarını kurumlarına ayıran tıp fakültesi öğretim üyelerinin aleyhine bir fiili durum oluşturmuş ve adeta muayenehane açmayı özellikle teşvik eder hale getirmiştir.
 10.  

 11. Doğru olan kamuda çalışan öğretim üyelerinin ve hekimlerin muayenehaneden gelir elde etme ihtiyacı hissetmeyecek şekilde yeterli bir gelir elde etmeleridir.
 12.  

 13. Gerek üniversite hastanelerinde ve gerekse diğer sağlık kurumlarında, her hasta, insan olarak hak ettiği ve gereksinim duyduğu hizmeti eksiksiz, zamanında ve onurlu bir biçimde alabilmelidir.
 14.  

 15. Kamuda çalışan her hekim sahip olduğu bilimsel ve mesleki bilgi, tecrübe ve yeteneğini hiçbir koşula bağlı olmadan ve hiçbir kısıtlamaya uğramadan hastaları lehine kullanmalıdır.
 16.  

 17. TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubu,  kamuda çalışan hekimler ile hastaları arasına para ilişkisinin girmesine tamamen karşıdır ve bunu hekimlik etiğine göre kabul edilemez bir durum olarak değerlendirir. İnanıyoruz ki bu, tüm hekimlerin ortak talebidir.
 18.  

 19. Kamuda çalışmayan hekimlerin muayenehane açmaları mesleki bir haktır. Hekimler bu muayenehanelerinde mesleki onuru en üst düzeyde yaşayarak ve yaşatarak çalışmalıdırlar. Hekimlerin muayenehane açma izninin İl Sağlık Müdürlüklerinden Bakanlığa devredilmesiyle, hekimlerin özlük hakları kısıtlanmış olmaktadır.
 20.  

 21. Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra üniversite öğretim üyesiyle, eğitim- araştırma hastanesindeki klinik şefler farklı uygulama kapsamına alınmıştır. Üniversite öğretim üyelerine mesai sonrası çalışma izni - şartlı olsa da- verilmiş olmasına karşın, Bakanlıkta çalışan klinik şeflerine kamudaki mesainin bitiminden sonra çalışma yasağı getirilmiştir. Bu durum kabul edilemez bir ikili uygulamadır. Benzer şekilde öğretim üyelerine KHK ile tanınan 2 yıllık ücretsiz izin alma hakkının Bakanlık çalışanlarına da verilmesi hakkaniyet gereğidir.
 22.  

 23. Söz konusu KHK’nin amaçladığı “kamuda çalışan hekimlerin aynı zamanda muayenehane sahibi olmaması” isteği TTD SPÇG değerlendirmesi ile örtüşmekle birlikte, uygulamalardan kaynaklanan ciddi bazı etik ve hukuki sorunlar olduğunu değerlendiriyoruz. Öncelikle “gelir elde edilen iş”lerle “eğitim faaliyetleri”nin birbirinden ayırt edilmesinin pek mümkün olmamasından kaynaklanacak sorunlar söz konusudur. “Vizit, endoskopi, ameliyat, poliklinik gibi döner sermaye kapsamında gelir elde edilen faaliyetler”, aynı zamanda gerek tıp öğrencileri ve gerekse uzmanlık öğrencileri (asistanlar) için birer uygulamalı eğitim olduğu düşünüldüğünde burada amaçlananın;  muayenehanesi olan öğretim üyelerinin bu tür işlemlerin hiçbirisini ne koşulda olursa olsun yapmaması mı, yoksa bu işlemleri kendilerine gelir elde etme hakkı oluşturacak şekilde değil, sadece eğitim amaçlı yapabilmeleri midir? Muayenehanesi olan öğretim üyelerinin gerçekleştirebilecekleri eğitim faaliyetleri nelerdir? KHK’da bu açık noktalardaki yaklaşımı tanımlayan hükümler bulunmamaktadır.
 24.  

 25. Muayenehane işleten hekimlerin Sosyal Güvenlik Kurumları ile anlaşma yapabilmeleri ise mesleki özlük hakları ve hasta hakları ile uyumlu bir gelişme olacaktır. Bu sayede, hastalar hekim seçme haklarını rahatça kullanabilme imkanına ulaşacaklardır.
 26.  

 27. Esas olarak genel hatları ile doğru olan uygulamaların vicdanlarda da kabul görmesi, o uygulamaların demokratik kuralların içerisinde ve tarafları da kapsayıcı bir şekilde yapılması ile mümkündür. Son düzenlemelere zemin oluşturan KHK’nın diğer bir bakanlığın uygulamaları kapsamında çıkarılması mesleki hukuk ve demokratik işlev ile uyuşmaz bir tutum olarak gözükmektedir ve hekimleri üzmüştür. TTD SPÇG, karar verici konumda bulunanları, mağdur olanların vicdanlarını rahatlatıcı düzenlemeleri demokratik teamüllere uygun bir şekilde bir an önce yapmaya davet eder.
 28.  

 29. Gerek hekimleri, gerekse hastaları ve kamu vicdanını rahatsız edebilecek ve ciddi hukuki sonuçlar doğurabilecek sorunlar yaşanmadan, söz konusu KHK’ye konu olan mevzuat, yukarıda belirttiğimiz ilke, eleştiri ve önerilerimizi kapsayacak şekilde, Bakanlık, YÖK, SGK, TTB ve uzmanlık derneklerinin karar mekanizmasına katılımıyla yeniden düzenlenmelidir.

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax online purchase where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax cefixime 400 mg side effects where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax 100 mg 50 ml suspansiyon where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax discount where to buy suprax

800 gambler

350,000 problem gamblers council on compulsive gambling of new jersey problem gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers new jersey council on compulsive gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers www.800gambl0er.org 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers compulsive gambling. 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers nj council on compulsive gambling 1-800-gambler®

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin 250mg

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin purchase clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

ordering biaxin

buy generic biaxin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy biaxin canada buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

abortion pill online

where to buy abortion pill buy abortion pills online abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill online purchase abortion pill abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill https://sagesoftware.co.in/Default.aspx abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online where can you buy the abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill buy online where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill buy online where can you buy the abortion pill

cytotec abortion

abortion pill prescription order abortion pill online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription buy abortion pill online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription where can i buy abortion pills pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription abortion pill pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription https://www.cengage.co.in/content/about-us pill for abortion online

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk https://www.cengage.co.in/content/privacy-statement viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra dosage viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk free viagra sample viagra for sale

kamagra samples

kamagra 6 free samples women does kamagra work kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples https://www.cengage.co.in/content/terms-of-use kamagra reviews

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly reviews discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative https://www.cengage.co.in/content/copyright-notice discount kamagra jelly

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk free amoxil sample buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk https://www.cengage.co.in/content/academic-professional buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil uk buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work thyroxine uk free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work get thyroxine avoid prescription free thyroxine sample

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online free laxative sample where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online get laxative online where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online how does bisacodyl work where to buy bisacodyl online

ampicillin for sale

principen prescription fedex generic principen buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription buy principen on the internet buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription buy cheap principen online uk buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription mail order principen buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription buy cheap principen online uk buy ampicillin las vegas

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill buy online online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills buy abortion pill online purchase abortion pill

buy biaxin online

discount clarithromycin buy biaxin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 purchase clarithromycin

cipro online uk

get ciprofloxacin cipro for sale female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin generic cipro female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin generic cipro female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin purchase ciprofloxacin online female free sample cipro

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online order clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin online shop in uk purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent buy dexone in great britain free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent dexamethasone free dexamethasone sample

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online generic Cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online Cefadroxil prescription buy how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href vantin for sale purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href alternative to cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href cefpodoxime purchase vantin online

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime for sale female free sample ceftin

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online where to buy abortion pills online medical abortion pill online

buy keflex online safe

generic keflex sale cheap cephalexin tablets get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cheap cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale https://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale https://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale https://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloramphenicol get chloromycetin

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house how to order the abortion pill online how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house where to buy abortion pills online how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house where to buy abortion pills online how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk get augmentin avoid prescription clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin online clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 clavulanate without prescription