Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

Termik Santrallere Havamızı Kirletme İzni Kabul Edilemez: Türk Toraks Derneği Basın Bildirisi

 

Tüm Milletvekillerine ve Kamuoyuna Çağrımızdır.

Termik Santrallere Havamızı Kirletme İzni Kabul Edilemez

Basın Bildirisi

 

Kömürlü termik santrallere ha­vayı kirletme izni veren ve mec­listeki tüm partilerin 14 Şubat 2019’da aldıkları ortak kararla geri çekilen yasal düzenleme, 21.11.2019’da yeniden TBMM gündemine geldi ve bir torba yasa içinde kabul edildi.

 

2013 yılından beri çevre yatı­rımlarını gerçekleştirme sözle­rini yerine getirmeyen ve ken­dilerine tanınan süreler yasal düzenlemelerle üç defa uzatılan termik santrallere dördüncü kez toprağı, havayı, suyu kirletme, toplum sağlığını tehlikeye atma izni verildi. Böylece, Türkiye’nin farklı illerindeki 13 kömürlü ter­mik santral 2,5 yıl daha insanla­rın ve diğer canlıların yaşamını tehdit etmeye, doğayı kirletme­ye ve zehirlemeye devam ede­cek.

 

Fosil yakıtlardan açığa çıkan kirleticiler bir yandan hava kirli­liğine yol açarken, diğer yandan da atmosferdeki sera gazını ar­tırmaktadır; bu da küresel ısın­ma ve ‘iklim krizinin’ en önemli nedenlerindendir. Dünya’da ar­tık birçok ülke fosil yakıtları terk ederek, doğaya dost, güneş enerjisi gibi yenilenebilir ener­ji kaynaklarına yönelmektedir. Hava kirliliği sorunu ancak fo­sil yakıtlara yatırımı durdurarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmakla çözülebilir.

 

Termik santrallere “kirletme iz­ni”nin verildiği bölgelerin 2019 yılındaki hava kalite verileri ince­lendiğinde, bu bölgelerin tama­mında hava kirliliğinin sınır de­ğerleri aştığı, ayrıca bölgelerde yaşayan insanların mevcut ha­liyle dahi yılın hemen her günü hastalık ve ölümlere yol açacak düzeyde kirli hava soluduğu gö­rülmektedir.

 

Avrupa Birliği ölçüleri gereğin­ce yılda en fazla 35 gün sınır değerlerin aşılmasına izin veril­diği hatırlandığında, Türkiye’nin bugün itibariyle yaşadığı kirlilik düzeyinin ne kadar yüksek ve ürkütücü olduğu anlaşılabilir.

TBMM Genel Kurulu’na sunulan öneri ile şimdiye kadar binlerce insanın ölümüne neden olmuş santrallerin havayı kirleterek insanları öldürmesine izin veril­miştir. Bu kabul edilemez.

 

İnsan için sigara ne kadar zarar­lıysa, ülke için fosil yakıtlar ve kömürlü termik santraller o ka­dar zararlıdır.

 

Türk Toraks Derneği, fosil ya­kıtların doğaya, çevreye, canlı­ların sağlığına olumsuz etkileri ve iklim krizini artırarak gelecek kuşaklara da etkisi nedeniyle terk edilmesini savunmaktadır. Türk Toraks Derneği olarak, fo­sil yakıtlardan vazgeçmek yeri­ne, termik santrallere kirletme izninin verilmesi tutumunu kabul edilmez bulmaktayız. Termik santrallere verilen bu “öldürme izni”nin acilen iptal edilmesini talep ediyoruz.

 

Kamuoyuna duyururuz.

Türk Toraks Derneği