Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

İstanbul Kadın Akciğer Sağlığı Toplantısı’nın Ardından…

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi,Türk Toraks Derneği Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu ve Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği'nin ortak olarak düzenlediğiKadın Akciğer Sağlığı Toplantısı”30 Ocak 2016 tarihinde İstanbul FlorenceNightingale Hastanesi'nde yapıldı.

Oturum başkanlığını Sayın Dr. Hatice Türker veSayın  Dr. Zeki Kılıçaslan’ın yaptığı “Kadın Akciğer Sağlığı”  toplantısı;“cümleleriyle devrim olan kadını” değerli gazeteci yazar Ece Temelkuran, ile Dr. Peri Arbak,gazeteci yazar Hüzün Yücel,Dr. Birsen Ocaklı’nın katıldığı bir söyleşi ile başladı.Ece Temelkuran ile; çalışan kadın, ev kadınları için mesleki risk faktörlerinden kadınların temizlikte vazgeçilmezi“çamaşır suyu ve kadını”  ,sigara ve kadını”  konuştuk. Değerli gazeteci yazar, güzel tespit ve yorumlarını  samimiyetle bizimle paylaştı.Kadın çalışanların görünebilirliklerini sağlama uğruna sağlıklarını zaman zaman hiçe saydıklarını,sağlıkta toplumsal cinsiyet eşitsizliğini,çalışma alanında ve toplumda  etkin olma adına zaman zaman toplumsal cinsiyetlerini tersyüz ederek davranabildiklerini vurguladı.Kadınların vazgeçilmezi olan, çamaşır suyu ve kadın birlikteliğine farklı bir pencereden bakarak yaşamlarında sürekli bir“leke”  çıkarma aurası yaşadıklarını ,bu auradan  yaşam enerjisi aldıklarını,  belki de kadın olmanın  toplumsal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarına bir tepki olabileceği şeklinde  yorumladı.Sigara ve kadını anlatırken;sigara bağımlılığını kendi penceresinden ,ayrıca tüm sigara içen kadınlarla empati kurarak“kadın için sigara günlük hayatta eylemler ile  duygular arasındaki geçişlerde,  bazen bir virgül, bazen bir noktalıvirgül, bazen bir ünlem işaretidir.Sigara içen kadın için sigarasız günlük hayat;bütünlük ve anlam içermeyen imlasız yazıya benzer …”  şeklinde ifade etti. Neden kadın çalışmaları,neden bu kadar kadınları koruma kollama telaşınız var sorusuna “bizler şanslı değiliz,aksine vazgeçilmiş bir projenin son kalıntılarıyız,gereklilik biraz da buradan doğuyor” dedi.

Panel konuşmacıları,ULAKED Başkanı Hüzün Yücel, şiddet görmüş, sahipsiz ve tutunacak dalı olmayan kadınlar için meslek edinebilecekleri,çocukları ile beraber yaşayabilecekleri, ekolojik,karbon salınımı olmayan, iç ve dış hava kirliliğinin en aza indirgendiği  konukevleri inşa etmeyi amaçladıklarını paylaştı.

Dr.BirsenOcaklı“Neden Kadın  Akciğer Hastalıkları’’sunumuna Fransız yazar Simone de Beauvoir’ın ünlü “Kadın doğulmaz ,Kadın olunur”  sözü ile başladı. Buna istinaden kadınlık durumunu doğa değil uygarlık yaratır dedi.Kadın;toplumsal olarak belirlenen rol ve sorumlulukları gereği; ev kadımı olarak  işler,faaliyetler ve sevgi içeren bakım emeğine paralel olarak farklı mesleki maruziyetlerin yanı sıra, biyolojik farklılıklar nedeniyle de  kadın akciğer hastalıklarının,erkek cinse göre farklılıklar gösterdiğine değindi

Dr.Yeşim Yasin“Solunum sistemi hastalıkları ve toplumsal cinsiyet”  konusunu anlatırken  toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, erkek ve kadın olma hallerindeki sosyal/kültürel farklılıklara,biyolojik/fenotipikfarklılıklara dayalı olduğundanbahsetti. Sonuçta, tanıda yan tutma,son 50 yılda sigara ile ilgili değişiklikler,kadınların her tür mesleki toz ve kimyasallara açık işyerlerinde çalışmaya başlamaları ile akciğer hastalıklarında cinse göre  epidemiyolojik trendlerin değiştiğini vurguladı.

Dr. Feyza Erkan“Kadın hastalarda astım / KOAH”   başlıklı konuşmasında;KOAH prevalansının4 erkeğe 1 kadın iken, sigara içmeyen kadınlarda biomasmaruziyeti nedeniyle KOAH  oranın %53’e ulaştığını belirtti. Kadınlarda KOAH tedavi uyumsuzluğunun daha yüksek olduğuna,astım prevalansınınpuberteden sonra switch yaparak kadınlarda daha çok görüldüğüne,kadınların sigara dumanına duyarlılıklarının daha fazla olduğuna değindi.

Dr.Pınar Çelik“Akciğer maligniteleri ve kadın”sunumunda, akciğer kanserinin dünyada kadınlarda 4.sıklıkla görülen kanser türü olduğunu , kadınlarda sigara içme oranındaki  artışa paralel olarak yaşa spesifik akciğer kanseri ölüm oranlarının artığını,kadınların tütün karsinojenlerine daha hassas olduklarını,tezek gibi bıomas yakıtlar ile yemek pişiren ve sigara içmeyen kadınlarda da akciğer kanser riskinde artışa dikkat çekmiştir.

Dr.Metin Görgüner“Ev hanımı/ temizlik işçilerinde akciğer sorunları”nıanlatırken kadın temizlikçilerde,ev kadınlarında çamaşır suyu ,temizlikspreyleri   kullanımı sırasındaki  inhalasyon kazalarında daha yüksek astım riski olduğunu belirtti.

Dr.HilalAltınöz“Plaza çalışanları olarak kadın” konulu sunumunda Türkiye ‘de  de1980 yılındansonraplazalarınçoğalmasıilehavageçirgenliğiolmayanbinalarınartığını; ”Kişinin,buhavageçirgenliğiolmayanbinalariçindeçalışmaalanıileilgiliyaşadığıtümsorunlar” olaraktanımlananHasta binasendromu’nundahaçokkadınçalışanlarıetkilediğini,korunmaiçinbina alt yapısıiçinharcananparanın,semptomatikçalışanlardakiişgücükaybınagöredahaazmaliyetliolduğunubelirtti.

Dr. HalukÇalışır“Tekstil ve Kadın Sağlığıkonuşmasında ;tekstil sektöründe ağırlıklı olarakkadınların çalıştıklarını, ipek,pamuk,dokuma,çırçır ve paketlemede daha ziyade  kadınların görev aldığını,bu nedenle toz ve liflere maruziyetin   kadınlarda daha çok olduğuna değindi. Tekstil kolundaki kadın çalışanlarda, tüberküloz riskinin  artığını vurguladı. Pamuk tozu özelliği gereği patlayıcı olduğundan, tekstil iş kolunda ciddi sağlık risklerine, tekstil sektöründekikadın  iş cinayetlerine dikkat çekti.Tekstil ve Kadın Sağlığı”  konuşmasında ;tekstil sektöründe ağırlıklı olarak

Dr.Füsun Topçu “Kadınlarda Çevresel ve Mesleki İntersitisyel Akciğer Hastalıkları’’ sunumunda uluslararası çalışmalarda, mesleki intersitisyel akciğer hastalıklarının, kadınlarda fazla olduğunu,intersitisyel akciğer hastalıklarında kronolojik meslek öyküsünün önemine,yeni mesleksel intersitisyel akciğer hastalıkları içerisinde özellikle kadınlarda bıomas yakıtların neden olduğu akciğer intersitisyel tutulumuna değindi.

Dr. Coşkun Canıvar “Sağlık Çalışanları (Taşeron Kadın Çalışanları Sorunları)”konuşmasında hastanelerin çok tehlikeli işyerleri kapsamında olduğunu belirterek, sağlık alanında taşeron firmalarda çalıştırılan kadınların akciğer sağlığını en ciddi tehdit eden üç risk faktörünün mesleki astım,tüberküloz ve radyasyondan oluştuğunu söyledi.Güvencesizlik riskinide içeren taşeron sistemin başlıbaşınabir mesleki tehlike kaynağı olduğuna işaret etti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölümü Öğr. Gör. sayın   Cihangir Tuğsavul“Türkiye’de kadın çalışanların mesleki sağlık ve güvenlik koşulları” konusunda sunum yaptı.Kadınların emek piyasasında karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunların; ayrımcılık,düşük ücret,kayıtdışılık ve iş güvencesiz çalışma olduğunu belirtti.Ülkemizin 2006 verilerine göre en fazla iş kazası geçirdikleri sektörün 827 iş kazası ile dokuma sanayi olduğunu söyledi. Kadınların kırda ,tarımda üretken faaliyet içerisinde ücretsizaile işçisi olarak istihdam edildiklerine dikkat çekti.

Toplantı süresincekadın temalı karma resim sergisi düzenlendi.  Küratör Haşim Can tarafından organize edilen ve panele renk katan sergide, birbirinden değerli 20 ressamın 40 eseri yer aldı.Panel bitiminde  konuşmacılara Urfa’ya  ait birer yöresel fular hediye edildi.

Değerli ressamlar paneli düzenleyen Türk Toraks Derneği İstanbul Şube Başkanı Dr.Hatice Türker,TTD Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Dr.PeriArbak ve Uluslararası Ekolojik Kadınköyü başkanı Hüzün Yücel ve ULAKED Başkan yardımcısı Dr.BirsenOcaklı’ya birer resim  sundular.

   Sanat ile bilimin birleştirildiği ve iki Sivil Toplum Kuruluşunun güzel bir paydaşlık örneğinin sergilendiği,birbirinden değerli panelistlerin güncel literatürler ışığında yaptıkları sunumlar ile zenginleşen İstanbul Kadın Akciğer Sağlığı paneline katılım beklenenden az oldu.

Katılımları  ile bizleri onurlandıran tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. 

Son Söz:Bir yerde kadın ağlıyorsa insanlık için ağlanacak bir şey vardır. Ama bir kadın ağlasada bağırmaya devam etmelidir. Ece Temelkuran

Saygılarımızla

Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu adına

Dr. Birsen Ocaklı          Dr. İpek Özmen