MECOR Görev Grubu

Yönergemiz

Türk Toraks Derneği MECOR Görev Grubu Yönergesi

 1. Görev Grubu:
  Türk Toraks Derneği MECOR Görev Grubu (TTD-MECOR), TTD tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, TTD  Merkez Yönetim Kurulu (TTD-MYK) tarafından MECOR programı ile ilgili konularda sınırlı bir süre için oluşturulan, kendilerine verilen sürede görevlerini tamamlayınca varlığı sona erecek olan ve TTD Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla en az 3 üyeden oluşan bir kuruldur (TTD Örgüt Yapılanma ve İşleyişi)
  Diğer çalışma gruplarının yürütme kurulu (YK) başkanı hariç olmak kaydıyla TTD’nin MECOR katılımcı tüm üyeleri TTD-MECOR YK’na üye olabilir.
 1. Görev Grubu Üyeleri:
  1. Asil üyeler: TTD-MECOR görev grubunda çalışmak için başvuruda bulunanlar günümüze kadar MECOR ulusal koordinatörleri, MECOR’da eğitici olarak görev alan tüm eğiticiler ile en az level 1 MECOR sınıfını tamamlamış gönüllü üyelerdir.
  2. MECOR ulusal koordinatörler: Asil üyeler içerisinden en az level 3 MECOR sınıfını tamamlayanlara yönelik yapılan çağrıya başvuranlar arasından iki kişi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl süre ile atanır.
 1. Görev Gruplarının Organları:
  1. Görev Grubu Genel Kurulu: O görev grubunu tercih eden tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul, görev grubunun kısa, orta ve uzun dönemli eylem programlarını oluşturmak ve yürütme kurulunun çalışmalarını izlemek ve denetlemekle görevlidir.
  2. Görev Grubu Yürütme Kurulu: Yürütme kurulu en az 3 üyeden oluşur. Görev grubu yürütme kurulu, TTD  Merkez Yönetim Kurulu (TTD-MYK) tarafından MECOR programı ile ilgili olarak sınırlı bir süre için oluşturulan, kendilerine verilen sürede görevlerini tamamlayınca varlığı sona erecek olan ve TTD Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla en az 3 üyeden oluşan bir kuruldur (TTD Örgüt Yapılanma ve İşleyişi).
 1. Görev grupları:
  Birisi TTD Yıllık Kongresi’nde olmak üzere her yıl en az iki kez toplanmak durumundadır. Bu toplantılarda alınan kararlar, en geç bir ay içerisinde TTD MYK 'ya  bildirilir. Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri düşer.
 1. Görev Grubunun Görev Tanımları:
  1. TD Görev Grupları ülke genelinde akciğer sağlığına katkıda bulunacak görev grubu konusu ile ilgili araştırma projelerinin planlanıp gerçekleşmesini sağlar.
  2. TD Görev Grupları meslek içi eğitim ve toplum sağlığını geliştirmeye yönelik kitap, rehber, broşür ve görsel eğitim malzemeleri hazırlar.
  3. TTD Görev Grupları yıllık kongre, TTD okulu ve TTD şubeleri bilimsel programlarının oluşturulmasına katkıda bulunur.
  4. TTD Görev Grupları genç araştırmacıların yetiştirilebilmesi için aday ve yöntem önerir.
  5. TTD Görev Grupları Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu’nun eğitim müfredat programına katkıda bulunur.
  6. Sağlık alanının hızlı biçimde değişime ve yeniden yapılanmaya tabi tutulduğu Türkiye’de, sağlık hizmet alanı ve göğüs hastalıkları alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek, değerlendirmek, icracı kuruluşlara ve medyaya ve diğer ilgili kuruluşlara değerlendirme ve öneriler yapmak.
  7. Tüzük, genel kurul kararları ve sağlık politikaları ilkeleri doğrultusunda MECOR programı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, projeler üretmek:
 1. 2008 yılından bu yana Amerikan Toraks Derneği (ATS) ve Türk Toraks Derneği (TTD) nin ortak düzenlemekte olduğu MECOR programının ülkemiz göğüs hastalıkları alanında yapılan araştırmalara sağladığı katkıların değerlendirilmesi için çalışmalar yürütmek.

  Gerekçe: ATS’nin uluslararası programlarından en önemli görülenlerinden  biri olan MECOR programının çıktılarının değerlendirilmesi objektif olarak henüz hiç bir ülkede yayınlanmamıştır. Bu çıktıların saptanması için ciddi çalışmalar yürütmekle beraber sonuçları değerlendirmekte ve veri toplamakta sorunlar yaşanmaktadır. Bu görev grubunun amaçlarından biri bu programın ülkemizdeki çıktılarının değerlendirilmesi için standardize bir veri tabanı oluşturmaktır.

 2. Her yıl ATS ve TTD’nin ortak düzenlediği MECOR programının hazırlık aşaması ve programlanmasında standardize bir yaklaşım ve organizasyon belirlemek ve bu hazırlıkları yürütmek
 3. Önümüzdeki beş yıl süresinde TTD’nin bağımsız “MECOR” programına sahip olması ve bunu TTD olarak devam ettirmesi için çalışmalar yürütmek ve süreci tamamlamak
 4. TTD bünyesindeki genç kuşaklara bilimsel araştırma planlama yöntemleri konusunda bilgilendirmek, MECOR programına katılmalarını sağlamak
 5. TTD MECOR programına katılan araştırmacıların TTD bünyesindeki çok merkezli çalışmalara davet edilmesi ve katkı sunmasının sağlamak
 6. TTD MECOR grubundaki eğiticilerin TTD şubelerine bilimsel araştırma yöntemleri eğitimi sağlaması konusunda organizasyon ve iletişimi sağlamak
 7. Görev grupları, altıncı maddede belirtilen etkinlikleri gerçekleştirmek için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak ve bu kurulun onayını almak durumundadır. Bunu için, etkinlikler ile ilgili önerilerini, görev grubu başkanı imzalı bir ön yazı, görev grubu yürütme kurulu kararlarının bir örneği ve kapsamlı bir öneri yazısı (amaç, yöntem, sorumlular, organizasyon, bütçe, destekleyen kuruluşlar vb.) ile TTD Merkez Yönetim Kurulu’na iletmek zorundadırlar. Genel Merkez, bu önerileri ilk MYK’da değerlendirmek durumundadır.
 8. MECOR eğitici ve öğrencilerinin birbiri ile iletişimini sağlamak, bu iletişimin bilimsel araştırmaları yürütmenin desteklenmesi ve gerekli durumlarda ülkemiz genelinde veri toplanması için çok merkezli araştırmalar yürütülmesi ile sonuçlanmasını sağlamak
 9. Görev grupları, başka dernek veya kuruluşlarla ilişkilerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ve aracılığıyla sağlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve organize etmek için görev grubu yürütme kurulu üyelerine, TTD adına yetki verir.
 10. Görev grupları tarafından hazırlanan her türlü doküman, Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı alındıktan ve Genel  Merkez Yayın Kurulunun yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirdikten sonra Türk Toraks Derneğinin resmi yayını niteliği kazanır ve basılabilir.
 11. Türk Toraks Derneği Genel Merkezi, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda görev grupları tarafından önerilen ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca uygun bulunan tüm etkinlikleri destekler, bu etkinliklerin organizasyonuna katkıda bulunur, gerektiğinde maddi katkı sağlar.