Araştırma Destek Fonu YönetmeliğiAmaç:
Ulusal akciğer sağlığının iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak üzere solunum sistemi hastalıkları ile ilgili öncelikli konularda multidisipliner bilimsel araştırmaların planlanması ve gerçekleştirilmesine TTD adına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

İlgili Kurullar:
TTD Araştırma Destek Fonu ile ilgili işlemler TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi tarafından yürütülür. TTD Araştırma Destek Fonu ile ilgili alınan kararlar TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi önerisi ile TTD MYK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

İşleyiş Kuralları:
1. TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi her iki yılda bir TTD MYK tarafından belirlenir. TTD Genel başkanı, gelecek başkanı, bilimsel komite başkanı ve dış ilişkiler sorumlusu doğal üye olur. Ayrıca her iki yıldaki seçim için rotasyon usulü ile beş çalışma grubu başkanı üye MYK tarafından seçilir.

2. Bilimsel Komite Başkanı her yılın Eylül ayında, gelecek dönem için desteklenmek üzere, her çalışma grubundan ikişer adet araştırma konusu/başlığı’nın bildirilmesini ister.

4. Yılda iki kez araştırma destek fonunca desteklenmek üzere üyelere proje çağrısı yapılır. Birinci dönem başvurular aralık sonuna, ikinci dönem başvurular haziran sonuna kadar kabul edilir. Başvuru yapılan proje önerileri arasından desteklenecek olanlar TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi tarafından aşağıdaki öncelikler dikkate alınarak seçilir:

  • Projenin bir çalışma grubu tarafından düzenlenmiş olması
  • Konunun çalışma gruplarının bildirdiği konularla örtüşmesi
  • Çok merkezli olması
  • Multidisipliner olması
  • Ülkemizde ihtiyacı duyulan epidemiyolojik verilere yönelik olması

5. TTD Araştırma Destek Fonu tarafından desteklenecek olan projelerin yürütücüsünün en az altı aydır TTD üyesi olması, araştırıcılarının çoğununTTD üyesi olması ve projenin TTD üyeleri ile ortak yürütülmesi gerekir.

6. TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi önerilen projeler için değişiklik önerebilir, projelerin birleştirilmesini, başka çalışma grupları ile işbirliği yapılmasını isteyebilir ya da diğer kuruluşlarla (TÜBİTAK, DPT, AB Çerçeve Programları, vs.) birlikte desteklenmesini isteyebilir.

7. TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi proje önerileri için çalışma grubu içinde veya dışından o konuda uzmanlaşmış kişilerden değerlendirme ve öneri alabilir. Yine kabul edilen projelerin geliştirilmesi için epidemiyoloji uzmanlarından danışmanlık istenebilir. Hakemlik ve danışmanlık hizmetleri için ödenecek hizmet ücreti, TTD tarafından karşılanır.

8. TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi, eğer gerek duyarsa, projeleri desteklenmek üzere seçilen proje yürütücülerini Ankara’ya davet ederek 1 veya 2 gün proje yürütülmesi ile ilgili eğitim almalarını, uzman ve danışmanlarla projenin olgunlaştırılması için çalışmalarını isteyebilir. Bu eğitim ve proje iyileştirme çalışmasının bedeli TTD tarafından karşılanır.

9. Bilimsel bir projenin desteklenmesi kararı alındıktan sonra söz konusu proje için projenin yürütücüsü her 6 ay sonunda ilerleme ve değerlendirme raporunu TTD Bilimsel Komitesi’ne sunar.

10. TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi tarafından desteklenmek üzere seçilen projelerin kabul tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatılamaması durumunda TTD Araştırma Destek Fonu desteği iptal edilir.

11. TTD MYK araştırma projelerinin desteğinin kesilmesi konusunda yetkilidir. Projeye TTD tarafından verilen desteğin kesilmesi kararı TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi’nin değerlendirme raporları göz önüne alınarak TTD MYK tarafından verilir. Projeye TTD Araştırma Destek Fonu desteğinin kesilmesi durumunda alınan karar gerekçeleri ile birlikte proje yürütücülerine 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

12. Bilimsel projelerin tamamlanmasından sonraki üç ay içinde proje yürütücü raporu ve TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi’ne sunulur. TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi kendisine sunulan raporlarla birlikte proje ile ilgili değerlendirme raporunu altı ay içinde TTD MYK ve TTD GMDK’na sunar.

13. TTD Araştırma Destek Fonu tarafından desteklenen araştırma projelerinin uluslararası veya ulusal bilimsel dergilerde yayınlanması durumunda araştırmanın TTD Araştırma Fonu tarafından desteklendiğinin makalede belirtilmesi gerekir.

14. Her çağrı dönemi için verilecek toplam destek miktarı o çağrı öncesi TTD MYK tarafından derneğin o zaman dönemindeki geliri dikkate alınarak belirlenir. Başvuran projelerin destek miktarı TTD MYK tarafından Bilim Destek ve İzleme Komitesi ile tartışılarak belirlenir.

TTD Araştırma Destek Fonu Yönergesi 1 Eylül 2008 tarihinde TTD MYK onayı ile yürürlüğe girmiş, 03-12-2016 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.

TTD Çalışma Grupları araştırma destek fonu için araştırma konuları önerirken aşağıdaki çerçeve ilkeleri dikkate almalıdırlar:

1. Solunum sistemi hastalıkları konusunda ülkemizin doğru verilerinin temin edilmesine yönelik alan araştırmaları.
2. Sağlıklı halde veya hastalıklarda akciğer yapısı ve işlevi hakkında temel bilimlere ait; fizyolojik, genetik, moleküler biyolojik araştırmalar.
3. Klinik uygulamalarda yararlı ve etkin tutumların gelişmesini sağlayacak tanı ve tedavi uygulamalarına yönelik araştırmalar.