TüzükTÜRK TORAKS DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

09.06.2018

(İçişleri Bakanlığı' nın 15.08.2005 tarihli olurları ile Toraks Derneği adına "Türk" kelimesi ilave edilmiştir.)

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1: "Türk Toraks Derneği"adıyla bir dernek kurulmuştur.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

Madde 2: Türk Toraks Derneği (TTD); Göğüs hastalıkları uzmanlarının, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. Derneğin amacı; eğitim, araştırma, hasta bakım standartları ve ulusal politikalar oluşturarak solunum hastalıklarında en etkin korumayı ve tedaviyi sağlamak ve ulusal akciğer sağlığını geliştirmektir. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin özlük haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır. TTD, değişen ve dönüşen sağlık ortamına, tüzüğü ve TTD Sağlık Politikası temel ilkeleri çerçevesinde müdahil olur. TTD, akciğer sağlığını geliştirmek için, toplum yararına, hükümet ve hükümet dışı kuruluşlardan bağımsız olarak, özerk, kendi ilkeleri çerçevesinde bu müdahelelerde bulunur. Dernek, bu anlamda hükümet ve diğer örgütlerle ilişkilerini, yetkili organları eliyle açık bir şekilde tanımlar. Bu kuruluşlara karşı olumlu ve/veya geliştirici eleştirel tutum sergiler. Tüzüğü ve ilkeleri çerçevesinde diğer sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri geliştirir. TTD, demokratik, çoğulcu, katılımcı ve saydam bir dernektir.

Madde 3: Derneğin Çalışma Konu ve Biçimleri:

A. Eğitim:

 1. Göğüs hastalıkları uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla aktiviteler düzenlemek ve yeterlilik kurulu oluşturmak,
 2. Solunum hastalıklarının tüm alanlarında en yüksek mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek ve sürdürmek,
 3. Solunum hastalıklarının tüm alanlarında mezuniyet öncesi eğitimin, uzmanlık eğitiminin ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişimin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini teşvik etmek ve desteklemek,
 4. Akciğer sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bilimsel bilgileri toplamak, yorumlamak ve yaymak. Bu amaçla düzenli bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb ) ve hakemli bilimsel yayınlar (dergi, kitap, vb) yapmak,
 5. Solunum hastalıklarının nedenleri, tanı, tedavi ve önlenimi konusunda sağlık çalışanlarının, yöneticilerin, kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmeleri konusunda her türlü çabayı göstermek, yayınlar yapmak,
 6. Solunum hastalıkları alanında diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlamak,
 7. Solunum hastalıkları alanında insan gücü planlaması ve politikaları oluşturmak,

B. Araştırma:

 1. Solunum hastalıklarının koruma, tanı ve tedavisi alanında yüksek kalitede klinik, epidemiyolojik ve diğer bilimsel çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek,
 2. Akciğer sağlığı ve hastalıkları ile ilgili temel ulusal verileri sağlamak ve üretilen çalışmaların sonuçlarını yayınlamak,
 3. Solunum hastalıkları alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek,
 4. Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak,
 5. Solunum hastalıkları alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak

C. Hasta Bakımı:

 1. Solunum sistemi hastalıklarının tüm alanlarında en yüksek düzeyde klinik bakım (tanı, tedavi ve koruma) hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmek, desteklemek ve bu amaçla araştırma ve çalışmalar yapmak ve standartlar oluşturmak,
 2. Akciğer hastalıklarının en uygun tanı, tedavisi ve önlenimi için rehberler oluşturmak ve yaymak, bu rehberlerin uygulanımı için gerekli etkinliklerde bulunmak,
 3. Solunum hastalıkları alanında her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği maliyeti ve sağlık politikaları konusunda araştırma, izlem ve değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek,
 4. Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek

D. Halk Sağlığı:

 1. Akciğer sağlığını korumak ve geliştirmek, akciğer hastalıklarının toplumsal yükünü azaltmak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, ulusal politikalar oluşturmak,
 2. Akciğer sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak,
 3. Akciğer hastalıkları ve korunma konusunda kamuoyu ve hastaları bilgilendirerek ulusal akciğer sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamak,
 4. Akciğer hastalıklarını önlemeye ve hasta bakımını iyileştirmeye yönelik tüm etkinliklere katılmak, benzer hedeflere sahip ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği yapmak,
 5. Ulusal akciğer sağlığını iyileştirmek amacıyla, sağlıkta eşitsizlik konusunda çalışmalar yapmak, stratejiler geliştirmek sağlık çalışanları ve kamuoyunda konu ile ilgili farkındalık yaratmak ve hükümeti gerekli yasal/politik önemler alması konusunda teşvik etmek,
 6. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için kurullar oluşturmak, ülkenin değişik kentlerinde şubeler açmak,
 7. Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde ( geziler düzenlemek, sandıklar ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak vb. ) bulunmak,
 8. Konu ve amaçlarına ulaşabilmek için gayrimenkul almak, gereğinde satmak, devir ve hibe etmek, sağlık kuruluşları açmak, işletme, şirket ve vakıflar kurmak,

ÜYELİKLER:

Madde 4: Türk Toraks Derneği'nde iki çeşit üyelik bulunmaktadır:

A. Asli Üyeler:

 1. Göğüs Hastalıkları Uzmanları.
 2. Eğitimdeki üyeler: Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar
 3. İlgili Dal Üyeleri: Solunum hastalıkları ile ilişkili alanlarda çalışan ve en az üniversite mezunu olan araştırmacılar, hekimler, sağlık çalışanları ve yöneticiler (Göğüs Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yoğun Bakım, Patoloji, Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, İç Hastalıkları. Anesteziyoloji, Halk Sağlığı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Biyoistatistik, Radyoloji, İşyeri Hekimliği, Biyokimya vb. uzmanları ve bu dallardaki asistanlar ve uzmanlık öğrencileri, Verem Savaş Dispanseri hekimleri, Fizyoterapistler, Yüksek Hemşireler vb.) Asli üyeler şubelerin ve genel merkezin yönetim, denetim, onur kurullarına ve bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler. Üyelikleri için yıllık ücreti öderler.

B. Fahrı veya Onursal Üyeler:

Göğüs hastalıkları bilim dalının ve akciğer sağlığının gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler, yurt dışında göğüs hastalıkları alanında çalışan hekim ve araştırmacılarla, dernek çalışmalarına ilgi duyan fakat asli üyelik özelliklerinden hiç birini taşımayan üyelerdir. En az iki asil üyenin ve Şube veya Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla seçilirler. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar. Yıllık üyelik ücreti ödemek zorunda değildirler. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz.

Madde 5: Madde 4A/1-2.maddede belirtilen asli üyelik özelliklerine sahip kişiler, Türk Toraks Derneği'ne üye olabilmek için, yaşadıkları kentin bağlı olduğu Türk Toraks Derneği Şubesi'ne üyelik formunu doldurarak ve bu forma gerekli belgeleri ekleyerek başvurmaları gereklidir. Şube yönetim kurulları, asli üyelik isteğini en geç otuz gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır. Madde 4A-3 de belirtilen asli üyelik özelliklerine sahip ilgili dal üyeleri ise (Göğüs Cerrahisi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalları ile Verem Savaş Dispanseri'nde çalışan hekimler hariç); yukarıdaki belgelere ek olarak solunum hastalıkları alanında çalıştıklarını gösteren belgeleri de başvurularına eklemelidirler. Bu üyelerin üyelik talepleri, gerekli belgeler ve Şube Yönetim Kurulu'nca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Madde 6: Aşağıdaki hallerde dernek üyeliği hükümsüz kalır;

 1. Şube yönetim kurullarına üyelikten ayrılma dilekçesi ulaşanlar, ölümler.
 2. Yüz kızartıcı veya dernekler kanununun üyeliği yasaklayıcı suçlardan kesin hüküm giymiş olanlar, şube yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Durum genel merkeze bildirilir. Üyelerin ihraç kararına karşı Genel Kurul'a itiraz hakları saklıdır.
 3. Verem Savaş Dispanserlerinde çalışan pratisyen hekimlerin bu görevlerinden ayrılmaları durumunda ve Madde 4A/2-3de belirtilen asli üyelerin çalışma alanlarını değiştirmeleri durumunda,
 4. Derneğin etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunma, dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunma veya dernek çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunma,
 5. Onur Kurulunca üyelikten ihracı talep edilenler, Merkez Yönetim Kurulunca talebin kabulü durumunda, yargı yolları açık olmak koşuluyla, üyelikten çıkarılırlar. Bu karar üyelere duyurulur.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 7: Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Genel Kurul
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu
 3. Genel Merkez Denetleme kurulu
 4. Genel Merkez Onur Kurulu
 5. Şubeler
  1. Şube Genel Kurulu
  2. Şube Yönetim Kurulu
  3. Şube Denetleme Kurulu

Madde 8: Genel Kurul: Şube genel kurullarında her 20 üye için seçilen birer üyeden, Şube Yönetim Kurulu asil üyelerinden ve Genel Kurul yapıldığı tarihte görevde olan Genel Merkez Yönetim, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinden oluşur.
Genel Merkez Genel Kurulu'na en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel Kurulu'na katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Toplantısını iki yılda bir "haziran" ayında dernek genel merkezinin bulunduğu yerde ve Merkez Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir tarihte olağan olarak yapar. Olağanüstü Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın veya delegelerin en az beşte birinin yazılı istemi durumunda Genel Kurul otuz gün içinde toplanır. Yönetim kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Toplantı yeri, gün, saati ve gündemi en az 15 gün önce yerel bir gazete ile duyurulur. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati belirtilir. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantının gündemi, toplantıdan sonra 30 gün içinde seçilen üyeleri mülki idare amirliğine bildirir.

Madde 9: Genel Kurul, tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerinin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Fakat; katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurul üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurula giriş, üye olan delegelerin listesinin imzalanması suretiyle yapılır. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği başka bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ve iki divan sekreteri seçilir. Bu seçilen başkanlık divanı, Genel Kurulu yönetir. Toplantı sonunda düzenlenecek tutanak, divanca imzalanarak seçilen yönetim kuruluna verilir. Genel kurul, gündemindeki maddeleri ve hazır bulunan üyelerin en az onda birinin teklif ettiği konuların eklenmesi ile oluşan yeni gündemi görüşür. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Üyeler oylarını bizzat kullanır. Genel Kurul sonuçları, yeni yönetim kurulunca kanunda gösterilen süre ve usule uygun olarak en büyük mülki amire sunulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 10: Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 11: Genel kurulun görev ve yetkileri:

 1. Dernek organlarının gizli oyla seçimi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu'nun aklanması,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü.
 5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, sağlık kuruluşları açmak, şirket, işletme veya vakıflar kurmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin amacı ile ilgili federasyonlara katılması veya ayrılması,
 7. Derneğin feshedilmesi,
 8. Genel Merkez Yönetim Kurulunun şubelerle ilgili kararlarını tartışmak ve bu konuda üst organ görevini yapmak,
 9. Dernek amaçları ve çalışma konuları ile ilgili kararlar almak,
 10. Onur Kurul teklifi, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilmesi düşünülenlerin Genel Kurul'a sunulması.
 11. Yıllık üyelik ücretlerinin saptanması,
 12. Genel Merkez Yönetim Kurulunun veya şube genel kurullarının şubelerin feshi ile ilgili önerisini tartışmak ve karara bağlamak,
 13. Dernek hizmetleri için görev yapan çalışanlara ve göreve başlatılacak ücretlilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek için Genel Merkez Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

Madde 12: Genel Merkez Yönetim Kurulu

 1. Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Onbir (11) asil, onbir (11) yedek olmak üzere Genel Kurul'ca görev belirtilerek, gizli oyla, iki yıl için seçilir. Asil üyelerden boşalma olursa, boşalan görev için seçilen yedek üye göreve çağrılır. Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri: Başkan, Birinci Başkan Yardımcısı, İkinci Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Mali Sekreter, İnternet ve Bülten Sorumlusu, Türk Toraks Derneği Okulu Başkanı, Bilimsel Komite Başkanı, Dış İlişkiler Sorumlusu, Örgütlenme-Üye İletişimi Sorumlusu ve Komiteler Eşgüdüm Sorumlusu'ndan oluşur.
 2. Her üyenin Genel Kurul'da seçilme hakkı vardır. Genel Kurul'a sunulacak Genel Merkez Yönetim Kurulu üye adayları, Adaylık ve Seçim Süreci Komitesince tasnif edilir. Adaylık ve Seçim Süreci Komitesi'nin işleyişi ve oluşumu, yönerge ile belirlenir.
 3. Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, adayların mesleki/akademik başarıları, dernek çalışmalarına özverili katkıları, yönetim/liderlik kapasiteleri, derneğin amaç ve çalışmalarını benimseme ve geliştirme arzu ve kapasitesi ile ilgili görev için gerekli özelliklere sahip olmak gibi ölçütler temel alınır.


Madde 13: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri: Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. Diğer görevleri bir yönerge ile belirlenir.

Genel Başkan: Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulanmasını sağlar, tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir.

Birinci Başkan Yardımcısı: Dernek geleneğinin sürdürülmesini sağlamada yardımcı olur. Önceki başkanlar bu göreve önerilir.

İkinci Başkan Yardımcısı: Herhangi bir nedenle başkanın temsil yetkisini kullanmadığı durumlarda başkanlığına vekalet eder.

Genel Sekreter: İç ve dış yazışmaları hazırlar ve genel başkanla birlikte imzalar, yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır, dernek defterlerinin uygun şekilde tutulmasını sağlar, genel başkanın verdiği diğer görevleri yürütür.

Mali Sekreter: Derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilanço defteri ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilanço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte yapar.

Bilimsel Komite Başkanı: Derneğin bilim politikalarının geliştirilmesi, derneğin, şubelerin ve çalışma gruplarının bilimsel-eğitim etkinliklerinin standardizasyonu, eş güdümü, planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

Bülten ve İnternet Sorumlusu: Toraks Bülteni'nin düzenli ve dernek hedeflerine uygun bir şekilde çıkarılmasından, dernek web sayfasının yönetiminden sorumludur.

Dış İlişkiler Sorumlusu: Derneğin bölgesel ve uluslararası örgütlerle ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

Türk Toraks Derneği Okulu Başkanı: Derneğin eğitimle ilgili tüm etkinliklerinin planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesinden sorumludur.

Örgütlenme-Üye İletişimi Sorumlusu: Dernek üyelerinin gerek merkez gerek şube yönetim organlarıyla etkin iletişiminde genel başkan ve genel sekretere yardımcı olur.

Komiteler Eşgüdüm Sorumlusu: Dernek Merkez Yürütme Kurulu'na bağlı çalışan komitelerin, etkin ve verimli çalışmasını sağlar ve Merkez Yürütme Kurulu'na çalışmaları hakkında rapor sunar.


Madde 14: Genel Merkez Yönetim Kurulu, başkanın çağrısıyla, başkan veya onun bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısının başkanlığında toplanır. Özrünü toplantıdan önce bildirmeksizin üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Onların yerine, ilgili görevlerin yedekleri göreve çağrılır.

Madde 15: (Genel Başkan hariç) Bir kişi aynı görev için bir dönem; değişik görevlerde bulunmak suretiyle aralıksız en fazla 3 dönem süresince Merkez Yönetim Kurulu'nda görev yapabilir. Yeniden görev yapabilmesi için bir dönem ara vermesi zorunludur. Sadece Genel Başkanlık için aralıksız en fazla üç dönem süresi kuralı hariçtir.

Madde 16: Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek veya bu konuda gerekli sayıda üyesine yetki vermek,
 2. Genel kurul tarafından verilen kararları uygulamak,
 3. Derneğin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak, bu amaçla çalışma grupları, görev grupları ve komiteler oluşturmak,
 4. Yönetim kuruluna bağlı kurulların çalışma yönergelerini hazırlamak,
 5. Üyeleri arasında bağları güçlendirici ve üyelerini yetiştirici sosyal ve bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek, yayın yapmak
 6. Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli programlarını yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa dernek üyelerine veya şube yönetim kurullarına yetki vermek, bilimsel toplantıların konularını belirlemek.
 7. Yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak, uygulamak
 8. Genel kurula sunulacak önerileri hazırlamak
 9. Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak ve gelecek döneme ait bütçe hazırlayarak genel kurula sunmak
 10. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 11. Genel kurulun almış olduğu karar doğrultusunda uygun göreceği yerlerde derneğin şubelerini açmak, açılan şubeleri denetlemek, gereğinde şube yönetim kurulunu görevden almak ve şubelerin feshi için genel kurula öneride bulunmak,
 12. Masrafları kabul ve onaylamak, denetleme kurulunca genel işlemler ve bütçe durumu hakkında sunulan raporu incelemek
 13. Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek
 14. Derneğin amaçları doğrultusunda, resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek
 15. Bütçenin fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklikler yapmak, tahminden fazla gelir olursa bunu gerekli fasıllara eklemek
 16. Derneğin amaçları doğrultusunda ve mevzuatın izin verdiği ölçüde koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesisler kurmak ve işletmek
 17. Genel Kurulu toplantıya çağırmak
 18. Genel Kurul'dan yetki alınarak genel merkez işlerini yürütmek için gerekirse bina satın almak, kiralamak, ücretli personel temin etmek
 19. Fahri ve onursal üyeleri belirlemek
 20. Şubelerce önerilen ilgili dal üyeliklerine ilişkin başvurular konusunda karar almak
 21. Dernek amaçları için her türlü kararı almak
 22. Hazırlanacak yönerge ile açıkça tanımlanmış konularda ve diğer ihtiyaç duyabileceği konularda, Genel Merkez Danışma Komitesi'nden görüş almak

Madde 17: Denetleme Kurulu, Adaylık ve Seçim Süreci Komitesi tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının tasnifinde kullanılan yöntemle belirlenen en az 6 aday içinden Genel Kurul tarafından kapalı oyla iki yıl için seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. İlk toplantısını, seçimi takip eden ilk hafta içinde yaparak bir başkan seçer. Denetleme kurulu genel kurula bağlı olarak çalışır. Bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yaparak raporun bir suretini yönetim kuruluna verir. Denetleme Kurulu'nun bir yılı geçmeyen aralıklarla yapacağı iç denetimin içeriği ve yöntemi bir yönerge ile belirlenir. Denetleme kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun her türlü tasarrufunu denetler fakat müdahale edemez. Genel Merkez Genel Kurulu'ndan en geç 10 gün önce denetleme raporunu Genel Merkez Yönetim Kurulu'na verir ve bu rapor Genel Merkez Genel Kurulu'na sunulur. Denetleme sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde Olağanüstü genel kurul yapılmasını yönetim kurulundan talep eder.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 18: Onur Kurulu, Adaylık ve Seçim Süreci Komitesi tarafından tasnif edilen adaylar arasından, Genel Kurul tarafından kapalı oyla 2 yıl için seçilen 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, kendi aralarında oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Onur Kurulu'na seçilebilmek için; tüzükte asli üyelik için gerekli koşullardan başka, en az 15 yıllık meslek deneyimin bulunması gereklidir. Onur Kurulu, meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikâyetleri dernek tüzüğü, yönerge, etik yönerge, düzenleme ve kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve gerekirse üyenin ihracı için Genel Merkez Yönetim Kurulu'na öneri vermek ve Genel Kurul'dan karar almak yetkisindedir. Dernek Başkanı bu toplantılara katılabilir, bilgi verebilir; fakat oy kullanamaz.

Madde 19: Çalışma Grupları, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla solunum hastalıklarının değişik konularında çalışma grupları oluşturur. Çalışma Grupları, Genel Merkez Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan, solunum hastalıklarının belirli alanlarına ilgi duyan üyeleri bir araya getiren, bu üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, uygun hasta bakımı ve ulusal politikalar oluşturmada bilimsel danışman işlevi gören gruplardır. Çalışma Gruplarının oluşumu, işlevleri ve çalışma biçimleri bir yönerge ile belirlenir.

Madde 20: Görev Grupları, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirli bir konu ve sınırlı bir süre için oluşturulan ve kendilerine verilen sürede görevlerini tamamlayınca varlıkları sona eren, en az 3 üyeden oluşan kurullardır.

Madde 21: Özel Komiteler, dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, değişik görevler için sürekli komiteler ve sınırlı süreler için görev yapan komiteler oluşturulur. Aşağıda belirtilen sürekli komitelere ek olarak Merkez Yönetim Kurulu'nca değişik görevlere sahip komiteler kurulabilir. Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bu komitelerin görevleri, bileşimleri ve yapılanmaları bir yönerge ile belirlenir:

 1. Yayın Komitesi: Dernek tarafından yayınlanan periyodik bilimsel dergi(ler) ve diğer yayınların hedeflerini belirler, planlamasını yapar, yönetsel ve finansal sorunlarına çözümler geliştirir. Komite başkanı yılda en az bir kez Merkez Yönetim Kurulu'na rapor verir.
 2. Kongre Komitesi: Genel Merkez Danışma Komitesi'nce önerilen yer, tarih ve ana politikaları dikkate alarak her yıl Türk Toraks Derneği Yıllık Kongreleri'ni düzenler. Kongrenin pratik organizasyonu, kaynak bulumu ve kongrenin başarılı bir şekilde organize edilmesinden Genel Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Genel Merkez Yürütme Kurulu Bilimsel Komite Başkanı, kongre komitesinin doğal üyesidir.
 3. Bilimsel Komite: Bilimsel Komite Başkanı ve Türk Toraks Derneği Çalışma Grubu Başkanlarından oluşur. Derneğin bilim politikalarının belirlenip geliştirilmesi ve bu çerçevede; Türk Toraks Derneği adına yapılan tüm bilimsel araştırmaların planlaması, standardizasyonu ve eşgüdümünden sorumludur. Başkanı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Bilimsel Komite Başkanı'dır.
 4. Türk Toraks Derneği Okulu: Yıllık kongrelerde ve yılın diğer dönemlerinde kurslar, seminerler, kış okulları ve tüm eğitim aktivitelerin düzenlenmesi ile yönetiminden sorumludur. Solunum hastalıkları alanında; temel tıp ve uzmanlık eğitimi ile sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin planlanması, standardizasyonu, stratejilerin belirlenmesi, eğitim materyallerinin üretimi ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinden, hastalara ve kamuoyuna yönelik eğitim etkinliklerinden sorumludur.
 5. Örgütlenme ve Üye İletişim Komitesi: Dernek ile üyeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek güçlendirmek, üyelik sisteminin iyileştirilmesi ve yönetimini sağlamak amacıyla kurulur. Başkanı Merkez Yürütme Kurulu Örgütlenme- Üye İletişim Sorumlusu'dur.
 6. Adaylık ve Seçim Süreci Komitesi: Dernek yönetim, denetim ve onur kurulu üye adaylarını tasnif etmek ve genel kurula sunmaktan sorumludur. Bu komitenin görev ve yetkileri yönerge ile belirlenir
 7. Planlama Komitesi: Dernek çalışmalarının (yapısı, tüm etkinlikleri ve uzun vadeli hedefleri) gözden geçirilmesi ve geliştirilmesinden, yeni öncelikler ve hedefleri belirlemekten sorumludur. Derneğin tüm etkinlikleri için (kongre, dış ilişkiler, bilim ve araştırma, eğitim, endüstri ile ilişkiler vb.) yazılı politikaları belirler ve bu politikaları belirli aralarla gözden geçirir.
 8. Genel Merkez Danışma Komitesi: Genel Başkan başkanlığında yılda en az iki kez toplanan, Türk Toraks Derneği'nin iç işleyişini, genel politikalarını ve yıllık programını tartışan, Genel Merkez Yönetim Kurulu asli üyelerinden, Merkez Denetleme ve Onu Kurul asli üyelerinden, şube başkanlarından, çalışma grubu başkanlarından, yayın editörlerinden, dernek eski başkanlarından ve Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü durumlarda görüşlerini almak üzere davetli kişi veya kurum temsilcilerinden oluşan bir komitedir. Bir yönerge ile açıkça tanımlanmış konularda ve Genel Merkez Yürütme Kurulu'nun diğer ihtiyaç duyabileceği konularda, Genel Merkez Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DERNEK ŞUBELERİ


Madde 22: Genel Merkez Genel Kurulu'nca gerekli görülen yerlerde, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun yetkili kıldığı, asli üye olabilecek nitelikteki üç kişinin, kanunda yazılı olduğu usulle en büyük mülki amire başvurması ile şubeler kurulur. Bu başvuruya, yetki belgesinin ve Genel Merkez Tüzüğü'nün yeterli sayıda eklenmesi gereklidir. Şubeler genel merkez tüzüğünü aynen kabul etmek zorundadır. 25 üyeden daha az üyenin bulunduğu illerde şube açılamaz.

Madde 23: Açılacak şubeler bu tüzükle veya sonradan çıkarılacak tüzük ve içtüzüklerle Genel Merkez Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışırlar. Genel Merkezin bu şubeler üzerinde her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır.

Madde 24: Şubelerin adı Türk Toraks Derneği ...... Şubesi şeklinde belirtilir.

Madde 25: Şube organları; Şube Genel Kurul, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kuruludur.

Madde 26: Şubeler kendi kaynakları ile ve bu tüzük hükümlerine göre idare olunurlar, ancak tüzük amaçlarının gerçekleşmesine ait çalışmalarına Genel Merkezce maddi manevi yardım yapılabilir. Şubeler, merkezce girişilen çalışmaları, Genel Merkezin önerisi üzerine her türlü olanakları ve açacakları kampanyalarla maddi ve manevi olarak desteklerler. Şubeler kendi mali tasarruflarından ötürü genel yasalar karşısında bizzat sorumludurlar. Şubenin kendi tasarrufundan Genel Merkez sorumlu tutulamaz.

Madde 27: Üyeler ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Bölge değiştirmelerde, üye kayıt fişi, yıllık üyelik ücreti ve durumu, üyenin yeni bölgesindeki şube yönetim kuruluna bildirilir.

Madde 28: Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerden meydana gelir. Toplantıya çağırma, toplantı ve diğer işlemler Genel Merkez Genel Kurulu gibi yapılır. Genel Kurul toplantıları 2 yılda bir Mart ayında yapılır. Her türlü zorunlu erteleme halinde genel kurul, Genel Merkez Genel Kurulundan 2 ay önce tamamlanmış olmalıdır. Genel Kurul sonuçları en geç 7 gün içinde genel merkeze iletilir. Şubeler, şubede kayıtlı her 20 üye için bir, arta kalan üye sayısı 10'dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile Genel Merkez Genel Kurulu'na katılma hakkına sahiptir.

Madde 29: Şube Genel Kurullarının görevleri

 1. Yönetim ve denetleme kurullarınca hazırlanan raporların tetkiki ve yönetim kurulunun ibra edilmesi
 2. Hazırlanan 2 yıllık taslak bütçenin tasdiki
 3. Şube yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi
 4. Genel Merkez Genel Kurulu için, kayıtlı her yirmi üye için bir tane olmak üzere delegelerin seçimi
 5. Tüzükteki amaçların gerçekleşmesi için her türlü kararı almak
 6. Şubenin feshi kararını almak,
 7. Şubenin feshi kararı alınıp Genel Merkez Genel Kurulunda onaylandığında, Genel Merkez Yönetim Kurulu 23. madde uyarınca yeni bir şube yönetim kurulu kurarak görevlendirir.

Madde 30: Şube Danışma Komitesi; Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ve il temsilcilerinden oluşan bir danışman kuruldur. Şube Yönetim Kurulu gerektiğinde tartışacağı konuyla ilişkili kişi veya kurum temsilcilerini toplantıya davet edebilir. Şubenin bulunduğu ilde oturan Genel Merkez Yönetim/Denetim/Onur Kurulu üyeleri bu toplantılara davet edilirler. Bu üyeler, toplantıda bilgi verebilirler, görüş belirtebilirler, fakat oy kullanamazlar. Şube Danışma Kurulu toplantıları yılda en az iki kez yapılır ve bu toplantılarda şube çalışmaları ile şubenin yıllık programı gözden geçirilir. Şube Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Madde 31: Şube yönetim kurulu ve görevleri:

 1. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu'nda kapalı oyla seçilir. Şube Yönetim Kurulu için, 7 asil ve 7 yedek üye seçilir. Seçilen Şube Yönetim Kurulu, kendi içinde başkan, sekreter ve mali sekreteri ve diğer görevlileri kapalı oylama seçer. Şube seçimleriyle ilgili tüm kurallar, Genel Kurul için geçerli kılınan kararlarla aynıdır.
 2. Şube Yönetim Kurulu 2 yıl süreyle görev yapar. Şube Başkanı en fazla 3 dönem süresince seçilebilir. Şubeyi ve Şube Yönetim Kurulunu, Şube Başkanı temsil eder
 3. Şube Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri Merkez Yönetim Kurulu ile aynıdır. Yazışmalar, başkan veya başkan ile birlikte şube sekreteri aracılığı ile yürütülür.
 4. Şube Yönetim Kurulu, kendi genel kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olup, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca verilen görevleri yerine getirir.
 5. İlgili dal üyeliğine başvuran kişilerin uygunluğunun değerlendirilmesi ve uygun bulunan kişilerin üyeliklerinin onaylanması
 6. Şube Yönetim Kurulları, üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek ve bunun için değişik etkinliklerde bulunmakla yükümlüdürler.
 7. Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubelere bağlı illerde temsilcilikler açılabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciliklerin seçim esasları ile görev ve sorumlulukları yönerge ile belirlenir.

Madde 32: Şube Denetleme Kurulu ve görevleri

Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu'nda üç asil ve üç yedek üye olarak kapalı oyla seçilir. Yedi gün içinde toplanarak kendi içlerinde bir başkan seçerler. Şube Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri Genel Merkez Denetleme Kurulu'nun aynısıdır. Şube Denetleme Kurulu'nun denetleme usulü de genel merkezdeki gibidir.

Madde 33: Şubeler Onur Kurulu ile ilgili işler için; Genel Merkez Onur Kurulu'na başvururlar.

ŞUBELERİN VE GENEL MERKEZİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 34: Genel Merkezin Gelir Kaynakları:

 1. Yıllık üyelik ücretleri ve şubelerin diğer gelirleridir. Yıllık üyelik ücretlerinin ve şubelerin diğer gelirlerinin % 25'i, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şubelere bırakılabilir.
 2. Toplantı, balo, eğlence, gezi gibi sosyal faaliyetlerin giderleri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin tümü,
 3. Bilimsel yayınlar ve etkinliklerden (kongre, kurs, seminer vb) elde edilen gelirler
 4. Bağış ve yardımlar
 5. Derneğin malvarlığından elde ettiği gelirler
 6. Diğer gelirler

Madde 35: Şubelerin Gelir Kaynakları:

 1. Üyelik giriş aidatı: Üyelik için başvuran kişilerden bir defaya mahsus alınan 25 TL'lik ücrettir.
 2. Yıllık üyelik ücreti: Yıllık üyelik ücreti her iki yılda bir yapılacak Genel Merkez Genel Kurulunda belirlenir. Yıllık üyelik ücreti 25 TL' dir.
 3. Balo, eğlence, gezi, toplantı, kurs vb sosyal ve bilimsel etkinliklerden elde edilen gelirler
 4. Bağış ve yardımlar

Madde 36: İç Denetim; Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından yılda iki kez iç denetim yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde; bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Merkez Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Madde 37: Derneğin Borçlanması: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 38: GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİN DEFTER VE KAYITLARI

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 5. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Tutulması zorunlu olan ve yukarıda zikredilen defterler dernekler biriminden veya noterden onaylatılarak kullanılır.

Madde 39: Şube ve genel merkez paraları, muteber bir banka hesabında yönetim kurulundan iki üyenin imza yetkisi ile bulundurulur. Genel merkez ve şubelerin kasalarında bulundurabilecekleri azami nakit miktarı tasarı bütçede gösterilir. Yönetim Kurulu, bankalardan para çekmek ve ödemeleri yapmak üzere üyelerinden birini veya birkaçını görevlendirebilir.

Madde 40: Şubeler, üyelerinin isim ve adreslerini değişiklik olmasa bile altı ayda bir Genel Merkeze bildirmekle yükümlüdürler. Tahakkuk ettirilen Genel Merkez payı, her yılın Mart ayı sonuna kadar genel merkez yönetim kurulunun banka hesabına gönderilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ


Madde 41: Tüzük değişikliği: Bu ana tüzük, ancak, Genel Merkez Genel Kurulu'nun çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ünün çoğunluk kararı ile değiştirilebilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine verilir.

DERNEĞİN FESHİ


Madde 42: Dernek feshi: Dernekler kanununda belirtilen fesih hallerinin dışında, fesih kararı Genel Merkez Genel Kurulu'nun 2/3 üye ile yapacağı toplantıda, 2/3 çoğunluk ile alınabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz; karar alınması için katılanların 2/3 olumlu oyu gereklidir. Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel Kurul, dernek mallarını, parasını, alacaklarını amacına uygun bir başka meslek kuruluşuna devreder, devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağını kararlaştırır.

Madde 43: Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları, taşınır taşınmaz malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim işlemi, şubenin son yönetim kurulunca yapılır. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa, bu mallar yeni şubeye devredilir.

Madde 44: Derneğin tüm şube ve kurullarında Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca belirlenen dernek amblemi, logosu, başlıklı kağıt örnekleri kullanılır ve belirlenen yazışma standartlarına uyulur. Derneğim tüm etkinliklerde uyulması gereken standartlar bir yönerge ile belirlenir.

Hüküm Eksikliği

Madde 45: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici madde 1.

Bu tüzükte belirtilen yönergeler, tüzüğün kabulünden sonra 6 ay içinde yayınlanır ve yönerge ile ilgili hükümler bu tarihten itibaren geçerli olur.

KURUCULAR

Madde 46: Derneğin kurucuları aşağıdaki kişilerden oluşur:

Sıra Adı ve Soyadı Uyruğu Mesleği İkamet Adresi
1 Nezihe Enacar TC Dr Bülbüldere Cad. 108/5
Çankaya-Ankara
2 Y. İzzettin Barış TC Dr Nergiz Sok. 8/17 Çankaya-Ankara
3 Tuğrul Çavdar TC Dr Mahur Sok. 18/8
Kadıköy-İstanbul
4 Şinasi Yavuzer TC Dr Ziya Gökalp Cad. 42/3
Kızılay-Ankara
5 Ülkü Bayındır TC Dr 156. Sok. 23/9 Bornova-İzmir
6 Ali Kocabaş TC Dr Cemalpaşa Mah.Cevad
Yurdakul Cad. 20/10 Adana
7 Haluk Türktaş TC Dr Bülten Sok. 42/5
Kavaklıdere-Ankara
8 Atilla Akkoçlu TC Dr 235. Sok 112/4 Hatay-İzmir
9 Kemal Sözer TC Dr Ataköy 5.Kısım,E-2/2 Bl Dai:15
İstanbul
10 Güven Çetin TC Dr Ergin Sok. 31/12
Tandoğan-Ankara
11 Mustafa Özesmi TC Dr Üniversite Lojmanları
No:42 Kayseri
12 Numan Ekim TC Dr Hoşdere Cad. 210/12
Çankaya-Ankara
13 Mecit Süerdem TC Dr Mahmuriye Mah.Feritpaşa
Cad.203/3 Konya


Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Görev Unvanı Adı ve Soyadı
GENEL BAŞKAN DR. HASAN BAYRAM
I. BAŞKAN YARDIMCISI DR. ALİ FUAT KALYONCU
II. BAŞKAN YARDIMCISI DR. BAHRİYE OYA İTİL
GENEL SEKRETER DR. ADİLE BERNA DURSUN
MALİ SEKRETER DR. METİN ÖZKAN
TÜRK TORAKS DERNEĞİ OKULU BAŞKANI DR. YAVUZ HAVLUCU
BİLİMSEL KOMİTE BAŞKANI DR. METİN AKGÜN
DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU DR. NURDAN KÖKTÜRK
BÜLTEN VE İNTERNET SORUMLUSU DR. GÖKSEL ALTINIŞIK ERGÜR
ÖRGÜTLENME-ÜYE İLETİŞİMİ SORUMLUSU DR.PELİN DURU ÇETİNKAYA
KOMİTELER EŞGÜDÜM SORUMLUSU DR.SİBEL NAYCI