Hava Kirliliği Görev Grubu Hoşgeldiniz

toraks.org.tr /

Sevgili Arkadaşlar,

Hava Kirliliği Görev Grubu  yaklaşık 1.5 yıldır, dernek içerisinde ve dışarısında hava kirliliği konusunda bir duyarlılık oluşturmak, uzmanlık alanımızın gündemine taşımak için çeşitli etkinlikler yapmaktadır.  Bildiğiniz gibi son kongre sırasında çalışma gruplarımız yenilenmiştir. Bu nedenle çalışma grupları tarafından görevlendirilen yeni arkadaşlarımız da görev grubuna katılmışlardır. Bizim sevindiren bir gelişme çok sayıda arkadaşımızın bu alanda çalışmak istemesi olmuştur. Yeni çalışma grubu temsilcileri, birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımız ve en son istekli olan arkadaşlarımızın da katılımı ile oldukça zenginleştik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı sevgiyle selamlıyoruz. Birlikte daha iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz.

Bir önceki dönemde derneğin çevre politikası konusunda bir pozisyon metni oluşturmamız ve bu metnin derneğin MYK ve Genişletilmiş Danışma Kurulu tarafından onanarak resmen kabul görmesini önemli bir merhale olarak görmekteyiz. Böylece derneğimiz birçok hekim örgütü ve uzmanlık örgütü arasında bir ilke imza atmış bulunmakta. Hatırlatmak için ekte sunduğumuz bu metinde de üzerinde odaklandığımız ‘sürdürülebilir bir gelecek ve yaşam’ mottosu gelecek aktivitelerimizde yol gösterici olacaktır.

Bu noktadan hareketle, kömür işçisi pnömokonyozuna neden olması ile mesleki alanımıza giren kömür, hem iç ortam hem de dış ortam hava kirliliğine neden olması ile toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit etmekte. Kömürün çıkarılması,  yakılması süreçleri ile birlikte, taşınması ve atıkları sadece insan sağlığını değil, tüm canlı yaşamı etkilemekte. Kömür başta olmak üzere tüm fosil yakıtların yakılması ile ortaya çıkan karbondioksit emisyonları küresel ısınmaya neden olmaktadır. Ülkemiz özellikle var olan ve yapılması planlanan 80 kömürlü termik santrali ile hem tüm canlıların sağlığını tehdit oluşturduğu gibi, küresel ısınma ve iklim değişikliklerine  yapacağı olumsuz katkı ile yaratacağı çevre felaketi ile her türlü yaşam biçimini yok edilmesine neden olacaktır.

Bütün dünyada fosil yakıtlara karşı 15 Mayıs’ta uyarı eylemleri yapılacaktır. Ülkemizde bu etkinliklerin adresi Aliağa’dır. https://fosilyakitlardankurtul.org/ web adresinde daha fazla bilgi edinebileceğiniz etkinliklerde Türk Toraks Derneği omuzdaş olarak katkı sağlayacaktır. Dernek yönetim kurulu tarafından bu katkının görev grubumuz ve İzmir şubemiz koordinasyonu ile yapılacaktır. Öncelikle bu etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlarımızın 4.5.2016 tarihine kadar bize   bildirmelerini  rica ediyoruz. Ayrıca katılım ile ilgili öneri ve katkılarınızı da bekliyoruz.

İlerleyen günlerde grubumuzun gelecek etkinliklerini planlamak hayata geçirmek üzere öneri ve katkılarınızı mail grubu ile paylaşırsanız, bir yandan 15 Mayıs süreci ile ilgili yol alırken, bir yandan da geleceği planlayabileceğimizi düşünüyoruz.

Son söz olarak geçtiğimiz süreçte çok yoğun destek ve katkılarını olan Osman Elbek arkadaşımıza huzurlarınızda teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Bundan sonraki süreçte bu üçlü olarak seslenmenin daha doğru olduğunu düşündük. 

15 Mayıs’ta Aliağa’da birlikte olmak üzere selam ve sevgiler. 

Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu adına

Haluk Çalışır

Nilüfer Kongar

Osman Elbek 

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇEVRE POLİTİKASI 

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, kişinin ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Yani bir kişinin sağlıklı olması demek sadece sakat ya da hasta olmaması demek değildir. Aksine bu tanım bedenen olduğu kadar, toplumsal ilişkilerimiz ve insansız doğa ile kurduğumuz ilişkilerimizin de sağlıklı olmasını kapsamaktadır. 

Türk Toraks Derneği, ekolojik felaketlerin yaygınlaşıp sıradanlaştığı ve dünyanın geleceğini tehdit ettiği bu dünyada, insanı ve insansız doğayı birbirinden ayrı ele almanın ya da birisini diğerinin içinde eritip yok etmenin doğru bir bakış açısı olmadığını düşünmektedir. Çünkü insan doğanın bir parçasıdır ve insan ile doğayı birbirinden koparmak mümkün değildir. Daha önemlisi insana ve insanın var ettiği uygarlığa yapılacak her müdahale bizatihi doğaya; benzer şekilde insansız doğaya yapılacak her türlü müdahale de bizatihi insanın doğasına yapılmış olmaktadır. 

Türk Toraks Derneği, doğanın sahibinin tek başına insan olmadığını, aksine insanın doğanın bir parçası olduğunu bilmektedir. Bu bakış açısı nedeniyle insanın içinde yaşadığı çevrenin sağlığını ve uyumunu bozacak her türlü girişimin insan ve diğer canlıların sağlığını doğrudan etkilediğini görmektedir. 

Türk Toraks Derneği, insanın ve dünyanın umutlu ve sağlıklı geleceğini, insanın doğadan özgürleşmesi yerine, insanın doğayla özgürleşmesinde aramakta ve bu nedenle sağlıklı bir dünyanın, ancak insanın gelişim potansiyellerine ket vurmadan insanla birlikte doğayı da özgürleştirebilecek yollar ve yöntemler bulmakta saklı olduğunu bilmektedir. 

Bugün içinde var olduğumuz uygarlığın zihniyetinin “büyü ya da öl” olması nedeniyle dünya yaşanmaz bir duruma hızla yaklaşmaktadır. Kalkınmayı sadece büyümek olarak algılayan bu indirgemeci bakış açısının bir yansıması olarak gerek insan gerekse insansız doğa yaşadığımız uygarlıkta tükenmeye doğru evrilmiştir. Daha önemlisi ne pahasına kalkınma ve kim için kalkınma soruları gündemden düşürülmüştür. 

Türk Toraks Derneği, gerek ulusal gerekse küresel düzeyde gözlenen büyüme ve zenginleşmenin, toplumun çok büyük bir çoğunluğunun ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden sağlığını yok etme pahasına toplumun çok küçük bir kesimi için gerçekleştirildiğini görmekte ve bu eşitsizliği reddetmektedir. Öte yandan Türk Toraks Derneği, yaşanan büyüme ve gelişmenin, bitkisi, vahşi yaşamı, suyu, havası, biyoçeşitliliği, nehirleri, denizleri ve iklimiyle bir bütün olarak insansız doğayı da yok ettiğini fark etmekte ve yaşanan bu yıkımın gerek bireysel gerekse toplumsal düzeyde sağlığı onarılmaz biçimde tahrip ettiğinin altını çizmektedir. 

Türk Toraks Derneği, kalkınmayı sadece ekonomik büyüme olarak değil, insanların ve doğanın ahenkli bir şekilde birbirlerini besleyerek, biyoçeşitliliği, çeşitlilik içinde birliği ve aynı zamanda yaşam niteliğini yükseltmeyi hedeflemesi gerektiğini savunmaktadır. Bu nedenle Türk Toraks Derneği, herkesin temel insani ihtiyaçlarının, ekonomik ve sosyal güvenliğin garanti altına alınmasının; kullanılacak teknolojilerin doğayla uyumlu olduğu kadar merkezi ve bürokratik bir yönetsel aygıtı gerektirmeyecek biçimde, yurttaşlarca kolayca denetlenebilecek eko-teknolojiler olmasının, enerjinin ise ekolojik evrimi zenginleştirecek biçimde tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşturulması gerektiğinin önemini vurgulamaktadır. 

Son olarak ulusal akciğer sağlığını geliştirmeyi amaçlayan bir uzmanlık derneği olarak, hava kirliliği başta olmak üzere yaşanan tüm ekolojik sorunların çözüm noktasının “sürdürülebilir kalkınma” bakış açısının yerini “sürdürülebilir bir gelecek ve yaşam”ın alması gerektiğinden geçtiğini bilmekte ve böylesi bir değişimin gerekliğini belirtmektedir. Bu bağlamda  Türk Toraks Derneği, toplumsal ve ekonomik gelişmenin, sağlığının teminatı olan çevrenin tahribatına rağmen sürdürüldüğü takdirde,  toplumu ve gelecek kuşakları tehdit etmesi nedeniyle “gelişme” ve “kalkınma” olarak değerlendirilememesi gerektiğini savunmaktadır. 

Türk Toraks Derneği, çevresel nedenlere bağlı olarak gelişen hastalıkların gelişmeden önlenebildiği, doktora ve ilaca asgari düzeyde ihtiyaç duyulduğu, sağlığın tıbbi yönün ötesinde ele alındığı, mutluluk ve barış içinde bir yaşamı hayal etmekte ve bu hayal doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu 

2016-2018 TTD Hava Kirliliği Görev Grubu

 • Dr. Haluk C. Çalışır
 • Dr. Nilüfer Aykaç Kongar
 • Dr. Osman Elbek
 • Dr. Ali Kocabaş
 • Dr. Sedat Altın
 • Dr. Tekin Yıldız
 • Dr. Ayşe Bilge Öztürk
 • Dr. Volkan Hancı
 • Dr. Füsun Yıldız
 • Dr. Rana Işık
 • Dr. Bülent Bozkurt
 • Dr. Elif Dağlı
 • Dr. Yasemin Gökdemir
 • Dr. Ela Erdem Eralp
 • Dr. Nagehan Emiralioğlu
 • Dr. Tuğba Şişmanlar
 • Dr. Meltem Tor
 • Dr. Hasan Bayram
 • Dr. Tülin Sevim
 • Dr. Pınar Pazarlı Bostan
 • Dr. Birsen Ocaklı
 • Dr. Engin Tutkun
 • Dr. Yücel Kırlangıç
 • Dr. Arif Hikmet Çımrın
 • Dr. Yeşim Yasin
 • Dr. Ahmet Demir
 • Dr. İbrahim Akkurt
 • Dr. Emine Aksoy
 • Dr. Gülcihan Özkan
 • Dr. Özlen Tümer
 • Dr. Filiz Öztürk
 • Dr. Emel Çağlar
 • Dr. Çağla Pınar Taştan Uzunmehmetoğlu
 • Dr. Nur Şafak Alıcı
 • Dr. Gül Dabak
 • Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük
 • Dr. Peri Arbak
 • Dr. Öner Dikensoy