Sağlık, sadece tıbbi bir konu değildir

toraks.org.tr /

Sağlık tanımını Dünya Sağlık Örgütü şu şekilde yapar: 'yalnızca hastalık yada sakatlığın olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve toplumsal olarak tam bir iyilik hali'. Günümüzde, 'politik iyilik hali'de bu faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Bu tanımda yer alan her bir alanın (fiziksel, zihinsel, toplumsal, siyasal) içinde de sağlımızı belirleyen çok sayıda etken  vardır. Bu etkenler hem aynı alan içinde bulunan diğer nedenlerle etkileşimde bulunur, hem de diğer alanları etkiler. Bütün bu etkileşimlerin sonucu sağlık düzeyini belirler.

Yoksulluk ve eğitimsizlik türünden sosyal özelliklerin, sağlıkta önemli olduğu kanaati 19.yüzyılda ortaya çıkan 'sosyal tıp kavramı' ile gündeme gelmiştir. Anlaşılmıştır ki;

Sosyal, ekonomik koşullar , sağlık-hastalık durumunu ve tıp uygulamalarını doğrudan etkiler,

Halk sağlığı tıbbi olduğu kadar sosyal bir konudur da.

Aynı dönemde sanayileşme ve işçi sınıfının çalışma koşulları değerlendirildiğinde iş koşullarının sağlık sorunlarında yarattığı eşitsizlik de dikkat çekmiştir.

20.yy'da toplumsal ve ekonomik koşullarda farklılığın ülkeden ülkeye, toplumdan topluma sağlık düzeyine doğrudan yansıdığı çalışmalarla gösterildi. Sosyal ve ekonomik düzey farklılığının aynı toplum ve ülke içinde bile sağlık düzeyini belirleyici olduğu anlaşıldı.

Günümüzde sağlığın ön koşulu olarak barış, barınma, gıda, eğitim, gelir, sağlıklı çevre ve hava, sürdürülebilir doğal kaynaklar, sosyal adalet ve eşitlik kabul edilmektedir. Bunların hemen hepsi sağlığın toplumsal belirleyicileri olarak kabul edilir.

İnsanların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı ortam ve koşullar sağlığın sosyal belirleyicisi olarak ifade edilir. Bu koşulları ise büyük ölçüde politik tercihler sonucunda para, güç ve kaynakların nasıl ve ne şekilde dağıtıldığı yani toplumsal adalet ve eşitlik belirler.