17 Ocak 2016

Hastaların da hakları var

1) BAKIM VE TEDAVİ

a. Mevcut kaynakların yeterliliği ölçüsünde ırk, cinsiyet, yaş, dil, hukuki durum, dinsel inançlar, cinsel yönelimler, kültürel özellikler ya da başka bir hastalığın olup olmaması konusunda herhangi bir ayrım yapılmaksızın; teşhis aşamasından tedavinin bitimine kadar verem bakımına ücretsiz ve eşit biçimde ulaşmak bir haktır.

b. Her verem hastasının ve temaslısının uygun tıbbi danışma, tedavi ve bakım alma hakkı vardır.

c. Hastaların; kapsamlı bakım programlarının bir parçası olarak sağlık sektörünün ileriye yönelik olarak kâr amacı olmaksızın düzenlediği eğitim ve önleme kampanyalarından yararlanma hakları vardır.

2) SAYGINLIK

a. Sosyal durumları ne olursa olsun hastalar, sağlık görevlilerinden ve yetkililerden, ön yargı ve ayrımcılıktan uzak, aşağılayıcı olmayan bir tavırla muamele görme ve hizmet alma hakkına sahiptir.

b. Her hasta; kendisi ve ailesinin aşağılanmadığı bir ortamda, ailesi, arkadaşları ve toplumdan manevi destek de alarak nitelikli bakım alma hakkına sahiptir.

3) BİLGİ EDİNME HAKKI

a. Her hasta; verem için mevcut bakım, tedavi hizmetleri ve sorumluluklar hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

b. Her hasta; sağlık durumu, teşhis, hastalığın gidişi, önerilen tedavi, tedavinin görülebilir riskleri ve gerek görüldüğünde uygulanacak değişik tedaviler hakkında zamanında, kapsamlı, kesin ve açık bir şekilde aydınlatılma ve bilgi alma hakkına sahiptir.

c. Her hasta; önerilen ilaç ve müdahalenin adını, dozunu, olağan etkilerini, muhtemel yan etkilerini ve diğer hastalıklar ya da tedaviler üzerine olası etkilerini bilme hakkına sahiptir.

d. Her hasta; durumu ve tedavisi hakkında tıbbi bilgilere ulaşma, gerektiğinde tıbbi kayıtların kopyasını bizzat veya birinci derece yakınlarından biri vasıtasıyla alma hakkına sahiptir.

e. Her hasta; teşhisten tedavinin bitimine kadar diğer hastalar ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma, gönüllü danışmanlarla toplantı yapma hakkına sahiptir.

4) SEÇİM HAKKI

a. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca her hastanın sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme hakkı vardır.

b. Her hasta; verem ile ilgili cerrahi müdahaleleri kabul veya reddetme hakkına, hastalığının bulaşıcı olması sebebiyle bu durumun yaratabileceği tıbbi ve yasal sonuçlar hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir.

c. Her hasta; tedavisini tehlikeye atmamak şartıyla araştırma programlarına katılma veya katılmama hakkına sahiptir.

5) GİZLİLİK HAKKI

a. Her hasta; özel hayatının mahremiyetine, şeref, dinsel inanç ve kültürüne saygı gösterilmesini bekleme hakkına sahiptir.

b. Her hasta; tıbbi durumuyla ilgili bilgilerin gizli tutulmasını ve sadece kendi onayı ile diğer otoritelere verilmesini isteme hakkına sahiptir

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır