13 Nisan 2016

Türkiye'deki astım hastalarının özellikleri belirlendi

Genetik özelliklerin çevresel faktörlerle etkileşmesi sonucunda çok değişik klinik seyirlerde astım hastaları görülmekte, tanı ve tedavileri de farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden Türkiye’de astım hastalarının klinik özelliklerini belirlemek amacıyla ülkemizdeki 14 farklı merkezden 1400 astım hastasının katılımı ile FENOTÜRK araştırması planlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 44 ve cinsiyet olarak da % 75’i kadındı. Tüm katılımcıların %36’sı şişman (obez), hastalık süresi ortalama 9 yıl, hastalık ağırlığı açısından büyük çoğunluğu hafif-orta ağırlıkta idi. Rinit ve sinüzit en sık eşlik eden ek hastalık iken, allerjenler ve psikolojik faktörler en sık atakları başlatan tetik çeken faktörler olarak belirlendi. En sık rastanan allerjenler ise ev tozu akarları ve çimen polenleri idi.

Coğrafi  bölgeler açısından astımlı hastalar değerlendirildiğinde allerji oranı en yüksek bölgeler Karadeniz ve Marmara bölgesi olarak bulundu. Hastalık kontrol düzeyi karşılaştırıldığında ise en yüksek kontrol oranı Marmara ve İç Anadolu bölgesinde yaşayan hastalarda saptandı. Bunun en önemli sebebinin sağlık hizmetlerine ulaşımda üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin büyük çoğunluğunun bu bölgelerde toplanmış olması ve yine eğitim düzeylerinin daha yüksek olması düşünüldü. En düşük astım kontrol oranı, sık acil başvuruları ve ağır astım vakaları Güneydoğu Anadolu bölgesinde idi, Bunun eğitim düzeyi ile büyük oranda hastalığı başlatıcı ve kötüleştirici bir etken olan sigara içiminin de bu bölgede daha yüksek olmasına bağlı olabileceği düşünüldü. 

Türk Toraks Derneği Astım Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır