6 Temmuz 2015

Hekimlik meslek örgütleri gözüyle sağlıkta eşitsizlik

Hekimlik meslek örgütleri sağlık kavramı için belirleyici olan sosyal faktörlerin, toplumda eşitsiz dağılımının yok edilmesine dönük çaba göstermelidir. Gerek toplumu gerek hastaları sağlıkta eşitsizlik konusunda, hekimlerin üstlenebilecekleri görevlere dönük bilgilendirme de bu çabaların bir parçasıdır.
 
Sağlıkta eşitsizlik hemen tüm ülkeler için, kimi farklılıklar taşımakla birlikte, meslek örgütlerinin gündeme aldığı bir konudur. Dünya Tabipler Birliği  (WMA, World Medical Association); sağlıkta yaşanan eşitsizlikler ve sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilgilenmemeyi "etik bir sorun" olarak tanımlamaktadır. Güncel bir örnek olarak Ebola salgını ile yoksulluk arasındaki ilişki Dünya Tabipler Birliği tarafından özellikle vurgulanmaktadır.
 
Hekimin sadece karşısına hasta olarak gelebilenle ilgilenmesi, hekimlik mesleğinin insanı bütüncül kavrayan evrensel değerlerine aykırıdır.
 
Hekimlik felsefesi açısından sağlık bir hizmet ya da sosyal sermaye olarak değil hak olarak tanımlanmaktadır. Hizmet kavramı neoliberal piyasa ekonomisi çerçevesinde bir 'toplumsal' kaygılar taşınıyor yanılsamasına hizmet ederken; sermaye kavramı doğal olarak eşitsizlik barındırmaktadır.
 
Biz Türk Toraks Derneği olarak Ulusal Akciğer Sağlığı açısından yerine getirilmesi gereken tüm sağlık politikaları uygulamalarını, hak temelli bir sağlık algısı ile kavrıyoruz. Akciğer sağlığında gelişmelerin, sağlığın sosyal belirleyicilerinde eşit bir toplumsal işleyişi tesis etmeden sürdürülebilir, etkin, başarılı olamayacağını değerlendiriyoruz.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır