Eğitici Gelişim Etkinliği

(8 Haziran 2013)

EĞİTİCİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ

NEDEN BÖYLE BİR PROGRAM?

Hekimlik günümüzde büyük dönüşümler geçirmektedir. Teknolojinin giderek daha yaygın kullanılması, ortalama yaşam süresi ile birlikte kronik hastalıkların artması, uzmanlık dallarının alt uzmanlık alanları ile zenginleşmesi bu sürecin önemli olgularıdır. Diğer taraftan ev ortamında ve iş yaşamında oluşan sağlık sorunları ve sağlık sorunlarının -kaza ve hastalıkların- sosyal, ekonomik sonuçları sağlığın toplumsal boyutunu gözler önüne sermektedir. Sağlık hizmetlerinin, koruyucu hekimlik uygulamalarını içerecek şekilde yaygınlaştırılması ile birlikte kimi zaman sadece tetkik yaptırmak için sağlık birimlerine başvuran kitlenin niteliğini değiştirmektedir. Bu bağlamda sağlık sisteminde piyasa güdüleri ile girilen yolda “hasta-hekim ilişkisi” giderek “hizmet sunan-müşteri” şeklinde ifade edilmektedir. Tüm bu gelişmeler sağlığın hastalığın yokluğunun ötesinde geniş bir tanımı olduğunu hatırlatmaktadır. Çünkü sağlık, toplumsal bileşenleri ve özneleri olan bir süreçtir.

Öte yandan sağlık çalışanlarının artan çalışma saatleri, ekip içinde çalışma ortamının giderek kaybolması, tükenmişlik, yabancılaşma ve kimi zaman çalışanların şiddete maruz kalması gibi uçlara taşınan güncel gelişmeler bu sürecin sağlık çalışanlar açısından pek de huzurlu seyretmediğini düşündürmektedir. Oysa sağlıklı hekim, ancak sağlıklı toplumla mümkündür. Geniş boyutuyla, tarihsel gelişimi ile içinde bulunduğumuz toplumsallık tıp eğitiminin içinde de karşılık bulmalıdır.

Tüm bunlarla birlikte, tıp eğitiminin halen karşılaşılan sorunlara yanıt verebilmekten uzak bir yerde konumlandığını ifade edebiliriz. Çünkü Türkiye’de halen sürdürülen mezuniyet öncesi ve sonrasındaki tıp eğitimi, hekimlerin iletişim becerilerine ciddi katkı sunmamakta ve hekimliği salt teknik bir işleyişe indirgeme gibi bir yanılgıyı barındırmaktadır. Oysa bir hekimin teorik bilgi birikimine felsefe, sosyoloji, halkla ilişkiler gibi beşeri disiplinlerin katkısı önemlidir. Dolayısıyla, sadece hastalığa odaklanan, hastayı tedavi edilecek bir biyolojik organizmadan ibaret gören ve insanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğini gözardı ederek nesneleştiren bu eğitim yaklaşımı terk edilmelidir. Bu bağlamda, mezuniyet öncesi ve sonrası dönemde hekimlere sunulacak çağdaş eğitim programları, Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun eşit haklarla dahil olduğu bir kurul tarafından düzenlenmelidir.

İşte sizlerin katılımıyla zenginleşecek olan Eğitici Gelişim Etkinliği, eğitimin farklı bileşenleri ve boyutları ile tartışılması sonrası hazırlanacak olan rapor/bildirge ve benzeri yollarla tıp eğitimi sürecinin şekillenip yetkinleşmesine temel bir katkı sağlayacaktır. Bu programın ilerleyen adımında katılımcıların da katkılarıyla bilgilerin davranışa dönüşeceği etkinlikler de bulunmaktadır.

Yararlı olabilmesi dileğiyle…

 

Prof. Dr. İskender Sayek                                                         Prof. Dr. Sedat Altın    

Türk Tabipleri Birliği                                                                 Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı

 

 

 

ETKİNLİK AYRINTILARI

TARİH ve YER: 8 Haziran 2013, Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Mavi Salon (Sıhhiye, Ankara)

SAAT: 09.00-18.00

 

AMAÇ

Katılımcıların bir “bütün” olarak eğitim ve o bütünün bir “parça”sı olarak tıp eğitimi konusunda eleştirel bakabilmelerini sağlayacak gerekli ve yeterli bilgi kazanmaları

 

HEDEFLER

Katılımcıların;

1.Tıp eğitimine eleştirel bakabilmenin ne demek olduğunu söyleyebilmeleri,

2.Eleştirel bakabilmenin olası sonuçlarını açıklayabilmeleri,

3.Eleştirel bakabilmek için öne çıkan tartışma başlıklarını tanımlayabilmeleri,

4.Eleştirel bakabilmenin gerektirdiği tutum ve davranışların neler olduğunu açıklayabilmeleri,

5."Eleştirel bakma" yollarını kendi mesleki deneyimlerine yansıtabilme yollarını söyleyebilmeleri.

 

HEDEF GRUP

Uzmanlık derneklerinde eğitim konusunda yetki sahibi olan ve/veya eğitim/tıp eğitimi konusuna ilgi duyan hekimler

 

KATILIM KOŞULLARI 

  • Katılım ücretsizdir.
  • Kayıt yaptırmak isteyenler [email protected] adresine e-posta yolu ile başvurabilir.

  

PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ