Yaşam Kalitesi Anketi

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, kişinin sağlık açısından, özgül fiziksel, psikolojik ve sosyal durumunu ifade eder. Yaşam kalitesi anketleri, hastalığın yaşam kalitesinde yol açmış olabileceği kayıpları belirlemekte yardımcıdır.

Yaşam kalitesi anketi, hastalığın günlük yaşam ve iyilik hali üzerindeki etkilerini kurallı ve standart bir şekilde ölçer. Bu amaçla geliştirilmiş birçok anket vardır. Ancak, bunlardan hiçbiri henüz klinik uygulama için kabul görmemiştir. KOAH`ta kullanılan en ayrıntılı ve standardizasyonu sağlanmış anket St. George Solunum Anketi`dir (St. George`s Respiratory Questionnaire [SGRQ]).

Yukarıda tanımlanan tanı yöntemlerinin hangi endikasyonlarla uygulanacağı Tablo 5`te özetlenmiştir.
 

 

Tablo 5. Tanı yöntemleri
Endikasyon Uygulanacak Testler
Rutin muayene FEV1
VC veya FVC
Reversibilite testi
Göğüs röntgeni
Difüzyon kapasitesi
 
Özgül endikasyonlar
Orta şiddette veya ağır
KOAH`ta
Akciğer volümleri
SO2 ve/veya kan gazları
EKG
Hb
Persistan pürülan balgam Balgam kültür ve antibiyogrami
Genç hastada amfizem a -1 antitripsin düzeyi
Bül araştırılması Bilgisayarlı toraks tomografisi
Kliniğe uymayan dispne Egzersiz testi
Astım kuşkusu Bronş provokasyon testi
PEF takibi
Obstrüktif uyku apne kuşkusu Uyku İncelemesi