Reversibilite Testi

KOAH`ın tanımından da anlaşılacağı gibi, hava akımı obstrüksiyonu kısmen reversibldir. Bu nedenle reversibilite ölçümü KOAH`ı astımdan ayırt etmekte, reversibilitenin derecesini saptamakta, hastaların kortikosteroid tedavisinden yarar görüp görmeyeceklerini tahmin etmekte ve prognoz tayininde kullanılır.

Reversibilite testi, sempatomimetik veya antikolinerjik ilaçların inhalasyonundan sonra FEV1`deki değişikliği saptar. Bu amaçla bazal FEV1 ölçümünden sonra hastaya kısa etkili b2 -agonist (örneğin; 2 püskürtme [puf] =200 µg salbutamol) inhale ettirilir. 15-20 dakika sonra FEV1`de bazal değere göre %12`lik ve mutlak değer olarak 200 ml`lik artış pozitif kabul edilir. KOAH hastalarının %10-30`unda reversibilite testi pozitif bulunmaktadır. Bir tek testle bronkodilatör yanıtın elde edilememiş olması, bronkodilatör tedavisinin yararlı olmayacağı anlamına gelmediği gibi, FEV1`de önemli artış olmaksızın da semptomatik düzelme görülebilir.

Stabil KOAH`ta 2-4 haftalık oral (0.4–0.8 mg/kg prednizolon) veya 6-8 haftalık inhale (1000 µg veya daha fazla) kortikosteroid tedavisinden sonra FEV1`de bazal değere göre %12`lik ve mutlak değer olarak 200 ml`lik artış pozitif steroid yanıtı olarak kabul edilir. İnhale steroid deneme tedavisine pozitif yanıt, bu ilacın uzun süre kullanımı için endikasyon oluşturmaktadır.