Metilksantinler (Teofilin)

Etki Mekanizmaları

Fosfodiesteraz inhibisyonu ve adenozin antagonizmi ile bronş dilatasyonu yapar. Eozinofillerin ve T-lenfositlerin sayısını azaltarak immünomodülatör etkilerinin olduğu son çalışmalarda belirtilmektedir. Diyafragma kontraktilitesini ve mukosiliyer klirensi artırır.

Endikasyonları

 • Maliyet-etkinlik açısından düşünüldüğünde ucuzluk nedeniyle tercih edilebilir. Bazı ağır formlarda ise uzun etkili beta-2 agonistlerle kombine olarak kullanılabilir.

 • Kısa etkili İV formları akut ataklarda beta-2 agonist inhalasyonu ve steroidlerle semptomlar düzelmezse tedaviye eklenir.

 • Noktürnal semptomları önlemede günde tek doz kullanılabilir.

Yan Etkiler

Yan etkiler doza bağlıdır.

 • Taşikardi

 • Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare

 • Tremor

 • Ülser veya reflünün alevlenmesi

 • Hiperglisemi

 • Hipopotasemi

 • Yaşlı erkeklerde idrar etme zorluğu (prostatizm).

Ciddi Yan Etkiler

 • Taşiaritmi (supraventriküler taşiaritmiler)

 • Santral sinir sistemi uyarılması, uykusuzluk, baş ağrısı, epileptik nöbetler.

   

  Tablo 6. Teofilin emilimini etkileyen faktörler

   


  Teofilin Klirensini Artıran Faktörler (Serum Teofilin Düzeyini Azaltırlar)

   

 • Sigara

 • İlacın yiyecekle birlikte alınması

 • Yağlı yiyecekler

 • Proteinden zengin yiyecekler

 • Fenobarbital

   


Teofilin Klirensini Azaltan Faktörler (Serum Teofilin Düzeyini Yükseltirler)

 • Hipoksi

 • Kor pulmonale

 • Kalp yetersizli¤i

 • Siroz

 • Simetidin

 • TAO

 • Eritromisin

 • Klaritromisin

 • Tiklopidin

 • Östrojen içeren oral kontraseptifler

 • Zileuton

   


Erişkin Dozu

Teofilin tedavisinde başlangıçta ve kontrollerde serum düzeyi ölçülmelidir.

Kronik Astımda

Oral 10 mg/kg/gün olarak başlanmalı, serum düzeyine göre doz artırımına gidilmelidir. Maksimum doz 800 mg/gün.

Akut Atak Tedavisinde

Daha önceden teofilin kullanımı yoksa 6 mg/kg, varsa 3 mg/kg (intravenöz en az 20 dakikada verilmelidir) ve 0.5 mg/kg/saat idame dozu ile devam edilir.

Çocuk Dozu

Kronik Astımda ve Atakta
1 yaş üstünde 16 mg/kg/gün
1 yaş altında (0.2 x haftalar) + 5 mg/kg/gün