Lökotrien Antagonistleri

Yeni bir ilaç formu olarak astımın uzun süreli tedavisinde kullanıma girmişlerdir.

Etki Mekanizması

Lökotrienler (LT) bronş mukozasında inflamatuar hücrelerde sentez edilen ve astım patogenezinde rolleri olan mediatörlerdir. Bunlardan LTC4, D4 ve E4 (sisteinil lökotrienler) Cys LT1 reseptörüne bağlanarak bronkospazm, ödem, mukus hipersekresyonu ve eozinofilik inflamasyonda artışa neden olurlar. Ülkemizde piyasaya giren lökotrien antagonistleri bu reseptörü bloke ederek etki göstermektedir. Akut ve kronik tedavide zorlu vital kapasitede 1. saniyede (FEV1) %5-15 arasında bir artış sağladıkları saptanmıştır.

Endikasyonlar

  • Hafif ve orta astımda inhale steroidleri yan etkileri nedeniyle kullanamayan hastalar

  • İnhaler tekniğine uyum sağlayamayan hafif-orta astımlı hastalar

  • Orta derecedeki astımda inhale steroidlere ek olarak.

Yan Etkiler

Karaciğer yetersizliği olanlarda kullanıldığında serumda transaminazlar yükselebilir. Varfarin, terfenadin ve teofilin metabolizmasını etkileyebilir. Yüksek doz sistemik steroidle kontrol altında tutulan ağır astımlı hastalarda lökotrien antagonistleri başlanarak steroid dozu azaltıldığında az sayıda Churg-Strauss sendromunun ortaya çıktığı bildirilmiştir.